Sprzedaż przez internet – jak zgodnie z prawem konkurencji zbudować model biznesowy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadzenie działalności w branży e-commerce wi?że się z konieczności? regularnego dostosowywania się do często zmieniaj?cej się rzeczywistości prawnej. Systematyczne zwiększanie zakresu ochrony praw konsumentów i zaostrzanie przepisów powoduje niepewność przedsiębiorców co do możliwości prowadzenia swojego biznesu zgodnie z wymogami prawa.

Z myśl? o bież?cych w?tpliwościach i potrzebach e-sprzedawców zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego kompleksowo omówione zostan? najważniejsze i najbardziej problematyczne aspekty prowadzenia sprzedaży przez Internet – zarówno w relacjach B2B, jak i w relacjach z konsumentami. Specjaliści z kancelarii Affre & Wspólnicy w przystępny i praktyczny sposób omówi? ostatnie zmiany w przepisach konsumenckich oraz nowe uprawnienia przyznane Prezesowi UOKiK. Wskaż? też, jak bezpiecznie budować system dystrybucji internetowej oraz czy i w jakich sytuacjach dopuszczalne jest ograniczanie dystrybutorom sprzedaży przez Internet.

Część I - Sprzedaż przez Internet w relacjach B2B, a prawo ochrony konkurencji

-               Jak bezpiecznie budować system dystrybucji w branży e-commerce

-               Szczególne systemy dystrybucji, a sprzedaż przez Internet

-               Sprzedaż aktywna i bierna przez Internet – co to oznacza i kiedy prawo konkurencji dopuszcza ich ograniczenie

-               Case study – omówienie najciekawszych orzeczeń krajowych i unijnych dotycz?cych ograniczania sprzedaży internetowej

Część II – Jak prowadzić sprzedaż przez Internet w zgodzie z regulacjami konsumenckimi

-               Ustawa o prawach konsumenta – najczęstsze problemy e-sprzedawców:

 • Spory o odpowiedzialność za przesyłkę
 • Formularz odst?pienia od umowy
 • Obowi?zki informacyjne e-sklepu
 • Koszty odesłania towaru
 • Prawo sprawdzenia towaru, a zmniejszenie wartości zamówionej rzeczy
 • Problematyczny telemarketing

-               Platforma ODR – nowy system rozwi?zywania sporów konsumenckich

-               Tzw. geo-blocking – czy sprzedawca może odmawiać dostawy za granicę?

-               Nowe moce Prezesa UOKiK – czyli jak ostatnia nowelizacja przepisów konsumenckich wpłynie na branżę e-commerce

 • Urzędnik jako tajemniczy klient
 • Ostrzeżenia wydawane przez urz?d w mediach publicznych
 • Decyzja tymczasowa
 • Dłuższe okresy przedawnienia
 • Zmiana systemu kontroli klauzul niedozwolonych – ewolucja czy rewolucja?

Osoby prowadz?ce :

Adwokat Joanna Affre – Wspólnik i założyciel kancelarii Affre i Wspólnicy.

Od ponad 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji.

Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej,   przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i s?dami.

dr Małgorzata Kozak, Radca prawny

Specjalizuje się w sprawach dotycz?cych ochrony konkurencji oraz prawie dystrybucji. Doradza Klientom z branży: budowlanej, sprzętu elektronicznego, internetowej, FMCG, spożywczej, środków czystości, usług płatniczych czy turystycznej.

Doradza również w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy europejskich. Jest pozarz?dowym doradc? Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (non-governmental advisor) w Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network).

W 2013 roku zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej Rising Stars prawnicy – liderzy jutra. Portal polskiprawnik.pl zaliczył j? do butikowych kancelarii specjalizuj?cych się w prawie ochrony konkurencji.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie. Ukończyła studia podyplomowe z europejskiego prawa konkurencji w King’s College w Londynie. Uzyskała również stopień doktora (docteur) Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie we Francji. Jest również autork? lub współautork? szeregu publikacji dotycz?cych ochrony konkurencji. Posługuje się językiem angielskim i francuskim

Przemysław Rybicki, Radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim.  Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej. Uczestniczy w projektach zwi?zanych z ocen?
i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz ocen? zgodności regulaminów  
i wzorów umów z prawem konsumenckim.

Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji
i konsumentów zapocz?tkowane prac? w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej
i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin