Przygotowanie do egzaminu: Dyplom Francuskiego Biznesowego (DFA1 i DFA2)


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zawartość merytoryczna :
1.  Makroekonomia
-  rola ekonomi i funkcje ekonomiczne
-  produkcja
-  dystrybucja
-  konsumpcja
-  organizacja aktywności ekonomicznej
-  rezultaty działalności ekonomicznej
-  regulowanie gospodarki przez rynek oraz przez państwo

2.  Mikroekonomia
-  przedsiębiorstwo:   organizacja, jego funkcjonowanie
-  przedsiębiorstwo i jego rozwój
-  przedsiębiorstwo i jego pracownicy
-  przedsiębiorstwo i jego zarz?dzanie finansowe i księgowe
-  przedsiębiorstwo i jego rynek: klienci, dostawcy
-  przedsiębiorstwo i jego partnerzy: transport, banki, ubezpieczania  

3.  Podstawy prawne
-  podstawowe prawa rz?dz?ce światem biznesu: prawo handlowe, prawo pracy
-  formy prawne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwo handlowe
-  obowi?zki prawne firmy: konkurencja, konsumpcja
-  obowi?zki wynikaj?ce z umowy: spisanie i egzekucja umowy; sprzedaż, transport, ubezpieczenie, praca

Program zawiera również:
- ćwiczenie następuj?cych umiejętności:
komentowanie danych statystycznych, przygotowanie exposé, prowadzenie debaty, zebrania, rozmowę zawodow?, negocjacji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach
- ćwiczenie się w pisaniu dokumentów biznesowych: wiadomości, notatek, listów handlowych, sprawozdań, syntez, raportów

Cel:
Przygotowanie do egzaminu: Dyplom Francuskiego Biznesowego 1go i 2go stopnia (DF1 i DF2)
-  zdobycie umiejętności językowych dotycz?cych realiów ekonomicznych i działalności przedsiębiorstw
-  zapoznanie się ze słownictwem opisuj?cym regulacje prawne, rz?dz?ce światem biznesu
-  rozwinięcie umiejętności operacyjnych (praca nad podstawowymi dokumentami, tworzenie różnorodnych pism)

Uczestnicy: kadra, pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym (poziom B1)
Cena semestru: 1 500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

Prowadz?ca:

Dorota Bruś
jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Kontakt : Joanna Jaroch, tel. (22) 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!