Program poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce_


siedziba CCIFP

Cena :
Koszt uczestnictwa wynosi 200 PLN + 22 % VAT (tylko firmy członkowskie CCIFP), 400 PLN+ 22 % VAT dla firm nieczłonkowskich.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Program poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Program „Bezpieczeństwo w Biznesie”

Spotkanie to  jest pocz?tkiem cyklu seminariów i spotkań poświęconego problematyce bezpieczeństwa.

W ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, Biuro Służby Prewencyjnej KGP nawi?zało współpracę z organizacjami gospodarczymi w celu wypracowania modelowych rozwi?zań mog?cych służyć wdrażaniu programów zapobiegania przestępczości skierowanych do przedsiębiorstw oraz cudzoziemców przebywaj?cych i pracuj?cych w Polsce. Zagadnienia te realizowane s? w ramach programu „Bezpieczeństwo w Biznesie”. Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz uświadomienie przedsiębiorcom zagrożeń występuj?cych w biznesie i sposobów ich unikania. Powyższy program jest propozycj? skierowan? do środowisk gospodarczych, zainteresowanych popraw? bezpieczeństwa w biznesie. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce postanowiła aktywnie wł?czyć się w realizację tego programu.

Spotkania organizowane w siedzibie CCIFP będ? odbywały się regularnie co miesi?c.


Informacja o prelegencie

Prelegentem spotkania będzie podinspektor Stefan Dziewulski, Zastępca Dyrektora Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.    

Pracę w Policji rozpocz?ł w 1978 roku.

Pracował w:

  • Wydziale do walki z Przestępczości? Gospodarcz?, Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście,
  • Wydziale Prewencji, Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście,
  • Stołecznym Stanowisku Kierowania, Komendy Stołecznej Policji.

W Biurze Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji nadzoruje zagadnienia z zakresu:

  • zabezpieczenia prewencyjnego (służby patrolowe i patrolowo-interwencyjne, ochrona placówek     dyplomatycznych),
  • prewencji kryminalnej i służby dzielnicowych,
  • patologii społecznych,
  • uzbrojonych formacji ochronnych,
  • specjalistycznych komisariatów Policji (wodnych, kolejowych, lotniczych).

Oczekujemy na Państwa sugestie zwi?zane z budow? merytoryczn? programu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!