Prawa autorskie w kreacji graficznej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wykorzystanie kreacji graficznej w celach komercyjnych rodzi szereg problemów natury prawnej, przy czym ich istotna część koncentruje się wokół zagadnień zwi?zanych z ochron? autorsko-prawn?. Uzyskanie we właściwym czasie odpowiedzi na zasadnicze w tym zakresie pytania: kto jest uprawniony do utworu plastycznego/graficznego, na jakiej podstawie można taki utwór wykorzystać w działalności gospodarczej oraz w jaki sposób skutecznie chronić kreacje graficzne wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie może mieć decyduj?ce znaczenie dla powodzenia danego przedsięwzięcia komercyjnego.

Program spotkania :

  1. Ochrona prawno-autorska kreacji graficznej
  2. Płaszczyzny prawnej ochrony kreacji graficznej: utwór, znak towarowy, wzór przemysłowy
  3. Granice ochrony prawno-autorskiej: upływ czasu, dozwolony użytek, wyczerpanie prawa
  4. Naruszenie praw autorskich. Legalna inspiracja a pasożytnicze naśladownictwo
  5. Internet i nowe technologie :
  • digitalizacja
  • kto odpowiada za treści w Internecie
  • program komputerowy a grafika

         6. Podmiot uprawniony – przedsiębiorca, agencja reklamowa, pracownik

Prelegent :

Przemysław Walasek jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr? oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii Taylor Wessing e|n|w|c kieruje działem IP/IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotycz?cym prawnych aspektów e-biznesu, nowych technologii, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, w tym dla przedsiębiorców działaj?cych wył?cznie on-line. Reprezentuje klientów w sporach o domeny internetowe oraz w postępowaniach zwi?zanych z przełamywaniem zabezpieczeń usług kodowanej telewizji. Pomagał wielu internetowym startup’om, jak również doradzał przedsiębiorcom w sprawach zwi?zanych z opłatami uiszczanymi na rzecz organizacji zbiorowego zarz?dzania prawami autorskimi. Zajmuje się także prawn? obsług? transakcji handlowych oraz wsparciem w kwestiach korporacyjnych. Specjalizuje się w problematyce prawa autorskiego, e-biznesu oraz doradztwie korporacyjnym.   Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, IT, e-biznesu jak również prelegentem na konferencjach poświęconych tej tematyce.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!