Planowane zmiany w podatkach w roku 2013


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W Sejmie trwają prace nad ważną i obszerną nowelizacją przepisów podatkowych, której planowane wejście w życie to, co do zasady, początek roku 2013. Ponadto, rozpoczęły się prace nad kolejną tzw. ustawą deregulacyjną, która może wywrzeć istotny wpływ na kształt obecnego systemu podatkowego. Można uznać, że zmiany mają rewolucyjny charakter zarówno w stosunku do obecnie obowiązujących zasad opodatkowania VAT, jak również w odniesieniu do regulacji w podatkach dochodowych.

 

>

Celem seminarium jest przybliżenie zmienionych przepisów, które wkrótce wejd? w życie i w zasadniczy sposób zmieni? dotychczasow? rzeczywistość podatkow?.

Program :

Planowane zmiany w podatku VAT :

1. Zmiana w zakresie momentu powstania obowi?zku podatkowego - uproszczenie i wyeliminowanie części przepisów dotycz?cych różnorodnych momentów powstania obowi?zku podatkowego;
2. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania;
3. Rozszerzenie możliwości skorzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT;
4. Uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewn?trzwspólnotowej dostawy towarów;
5. Zmiany w zakresie fakturowania:

a)   Wydłużenie możliwości wystawienia faktury aż do 15 dnia miesi?ca następuj?cego po miesi?cu, w którym dane transakcje miały miejsce;

b)   Odejście od zasady wystawiania faktur wył?cznie przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych;

c)   Rezygnacja z obowi?zku wpisywania na fakturach dokumentuj?cych sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych numeru rejestracyjnego tego pojazdu;

d)   Rezygnacja z obowi?zku podawania numeru kontrahenta na fakturze stwierdzaj?cej dostawę towarów uzależniaj?cego opodatkowanie wewn?trzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0%;

e)   Przeniesienie do ustawy regulacji dotycz?cych fakturowania z rozporz?dzenia wykonawczego;

  f)   Likwidacja faktur wewnętrznych;

6. Pozostałe zmiany:

a)   Uproszczenie obowi?zków administracyjnych zwi?zanych z ustanowieniem przedstawiciela podatkowego;

b)   Nowa definicja działalności gospodarczej - wskazanie, że nie obejmuje ona czynności okazjonalnych;

c)   Nieodpłatna dostawa towarów i prezenty małej wartości.

Planowane zmiany w podatkach dochodowych:

1. Uznanie spółek komandytowo-akcyjnych za podatników CIT;
2. Rozci?gnięcie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji na odsetki od pożyczek udzielanych przez podmioty pośrednio powi?zane z pożyczkobiorc?;
3. Wył?czenie możliwości skorzystania z podwójnego nieopodatkowania dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwanych z zagranicy;
4. Poszerzenie zakresu podmiotów objętych przepisami o cenach transferowych i dokumentacji podatkowej;
5. Wprowadzenie przepisów wskazuj?cych sposób określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze;
6. Poszerzenie kategorii niepodzielonych zysków opodatkowanych w momencie przekształcenia podatnika CIT w spółkę niebęd?c? podatnikiem;
7. Pozostałe zmiany:

a) Ujednolicenie definicji pochodnych instrumentów finansowych oraz momentu powstania przychodu z ich realizacji;

b) Doprecyzowanie obowi?zków płatnika w zakresie poboru podatku z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

c)   Wprowadzenie zasad ustalania wartości pocz?tkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium Polski.

Planowane zmiany ustaw? deregulacyjn?:

1. Wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych regulacji zmierzaj?cych do likwidacji zatorów płatniczych oraz zmiana przepisów dotycz?cych VAT maj?ca na celu wdrożenie ułatwień w zakresie możliwości skorzystania z tzw. "ulgi na złe długi";
2. Zmiany w zakresie podatkowego traktowania umów leasingu na gruncie podatku dochodowego;
3. Uelastycznienie przepisów w zakresie rozliczania VAT przez tzw. małych podatników;
4. Wprowadzenie zmian do Ordynacji podatkowej w zakresie ograniczenia poboru zaliczek oraz sukcesji podatkowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będ?cego osob? fizyczn? w jednoosobow? spółkę kapitałow?.

Prelegenci :

Mec. Andrzej Dębiec - W Hogan Lovells jest odpowiedzialny za działalność Departamentu Podatkowego i Grupy Infrastrukturalnej, jak również za kontakty z klientami francuskimi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z ł?czeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od roku 2008 jest ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Co roku Andrzej Dębiec pojawia się wśród "wysoce polecanych prawników" - ekspertów w zakresie prawa podatkowego według niezależnych, prestiżowych rankingów prawniczych.

Dorota Walerjan - jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Od 1993 r. zajmuje się doradztwem podatkowym. Do pocz?tku 2006 roku pracowała, jako doradca podatkowy, a następnie Dyrektor w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za kierowanie i rozwój Sektora FMCG oraz budowanie sieci specjalistów branżowych w ramach regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Od marca 2007 współpracuje z Kancelari? Hogan Lovells.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!