Odpowiedzialność prawna członków zarządu i rad nadzorczych spółek handlowych

Cena :
650 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
800 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

odpowiedzialność cywilno-prawna, karna i skarbowo-podatkowa

Zgodnie z postanowieniami art. 585 ?1 Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie zarz?du spółki, jej rady nadzorczej jak również likwidator, członkowie komisji rewizyjnej oraz twórcy spółki mog? podlegać karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz karze grzywny gdy zostanie im udowodnione działanie na szkodę tego podmiotu.

Zgodnie z treści? kolejnych artykułów Kodeksu m.in., członkowi zarz?du podlegaj? karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku lub dłużej gdy, mimo zaistnienia po temu przesłanek nie zgłosz? wniosku o upadłość spółki, rozpowszechniaj? nieprawdziwe dane w zwi?zku z wykonywaniem swoich funkcji czy też nie dopełniaj? ci?ż?cych na nich obowi?zków.

Art. 108 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ustanawia możliwość nałożenia grzywny do 50-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (142,6 tys. pln) na kierownika firmy, która mimo prawomocnej decyzji UOKIK nie zaprzestaje stosowania niedozwolonych klauzul umownych lub nadal stosuje zabronione praktyki konkurencyjne. To samo dotyczy menedżera, który przekazuje do UOKIK nierzetelne b?dź nieprawdziwe informacje b?dź nie udziela ich wcale.
  

Art. 116 Ordynacji Podatkowej nakłada na członków zarz?du również odpowiedzialność za podatkowe zobowi?zania spółki oraz za wywi?zywanie się spółki ze zobowi?zań w ramach systemu  ubezpieczeń społecznych.

To tylko niektóre z istniej?cych regulacji prawnych mog?cych stanowić podstawę do poci?gnięcia do odpowiedzialności osóby zajmuj?cych najwyższe stanowiska menedżerskie w spółkach handlowych.

Podczas spotkania przedstawiamy i dyskutujemy na temat zasad odpowiedzialności członków zarz?du w świetle rożnych regulacji prawnych: prawa cywilnego, karnego oraz podatkowego. Udział w konferencji pozwoli Państwu na zapoznanie się z możliwymi ryzykami prawnymi groż?cym członkom zarz?du i rad nadzorczych przy wykonywaniu ich obowi?zków. Świadomość występowania tych ryzyk jest ważnym czynnikiem pozwalaj?cym członkom zarz?du na ich unikanie.


Program konferencji:    

  9.45 - 10.00 Rejestracja i przywitanie gości  

  10.00 - 10.10 Wprowadzenie  

10.10   - 11.20 Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarz?du i rad nadzorczych w świetle KSH

Prowadz?cy: Paweł Świrski - Radca Prawny, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

 • odpowiedzialność odszkodowawcza w KSH a naprawienie szkody na zasadach ogólnych

 • przesłanki, charakter i zakres odpowiedzialności  

 • typy deliktów w KSH    

 • zakres roszczeń odszkodowawczych i tryb ich dochodzenia  

 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych  

 

  mec. Paweł Świrski

11.20 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30  - 13.30 Odpowiedzialność karna członków zarz?du i rad nazdorczych spółkihandlowej:  

Prowadz?cy: Paweł Ignatjew - Adwokat, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Podstawy prawne odpowiedzialności karnej

 • przepisy karne k.s.h.
 • przepisy karne k.k.
 • przepisy karne k.k.s.
 • osoba fizyczna a czyny popełniane w zakresie działania osoby prawnej
 • zasada winy - umyślność i nieumyślność
 • tok postępowania karnego
 • skutki skazania dla osoby fizycznej  
 • skutki skazania członka zarz?du dla spółki  
 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione  
 

mec. Paweł Ignatiew

13.30 - 14.14 Lunch

14.15 - 15.15 Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej:  dpowiedzialność członków zarz?du a podział kompetencji – art. 9 k.k.s.

Prowadz?cy: Paweł Ignatjew - Adwokat, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.

 • obrona przez wykazanie braku winy

 • czynny żal

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – zalety i wady  

15.15 - 16.45 Odpowiedzialność za zobowi?zania podatkowe: zakres osobowy odpowiedzialności

Prowadz?cy:
Marcin Romańczuk - Doradca Podatkowy,
Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe

 • zakres przedmiotowy odpowiedzialności

 • zasady i warunki odpowiedzialności karno-skarbowej  

 • zasady i zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe podmiotu    

Odpowiedzialność zarz?du za rachunkowość spółki:    

mec. Marcin
Romańczuk

 • zakres odpowiedzialności – pojęcie „rachunkowości podmiotu”

 • odpowiedzialność zarz?du

 • możliwość delegacji odpowiedzialności na osoby trzecie

 • pojęcie "nierzetelności" ksi?g rzchunkowych

 • przesłanki odpowiedzialności zarz?du

 • odpowiedzialność karna zarz?du  

Odwołania od niekorzystnych decyzji organów podatkowych:  

 • instancyjność

 • cel postępowania odwoławczego

 • przesłanki merytoryczne odwołania

 • przesłanki proceduralne odwołania

 • prowadzenie postępowania odwoławczego    

16.45 - 17.00 Pytania i dyskusja

Prelegenci

Paweł Świrski - Partner, Radca Prawny, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Przed rozpoczęciem pracy w Baker & McKenzie pracował w instytucjach polskiego rynku kapitałowego. Zajmował się projektami zwi?zanymi z publicznym rynkiem papierów wartościowych. Ponadto doradzał przy transakcjach dotycz?cych nabywania znacznych pakietów akcji i prywatyzacji firm z branży telekomunikacyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej i rolno-spożywczej. Obecnie specjalizuje się w prawie spółek, handlowym, cywilnym (kontraktów) i ubezpieczeniowym. Prelegent na konferencjach z cyklu corporate governance "Dobre praktyki zarz?du i walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek publicznych" oraz autor licznych artykułów w prasie m. in. na temat zmian
w kodeksie spółek handlowych.

Paweł Ignatjew - Adwokat, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicyi Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Przed rozpoczęciem pracy w Baker & McKenzie pracował w zagranicznym banku w Warszawie, gdzie zajmował się doradztwem w sprawach finansowania inwestycji i zabezpieczeń oraz regulacjami bankowymi. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie transakcji bankowych i finansowych, prawa dewizowego oraz dochodzenia należności. Wielokrotnie reprezentował klientów w sporach s?dowych z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego.

Marcin Romańczuk - Doradca Podatkowy, Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

W latach 1993-1994 pracował w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów, a także był członkiem zespołu zaangażowanego w projekt powrotu Polski na międzynarodowe rynki kapitałowe. W latach 1994-1999 zajmował się doradztwem podatkowym w międzynarodowej spółce audytorskiej. Od lutego 1999 r. zatrudniony w Baker & McKenzie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych, problematyk? 'cen transferowych', podatkiem VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych oraz zagadnieniami zwi?zanymi z postępowaniem podatkowym. Autor komentarzy publikowanych w wydawnictwach o tematyce podatkowej. Organizator wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego oraz seminariów podatkowych dla klientów międzynarodowych.

Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!