Ocena kompetencji 360 - Szkolenie certyfikacyjne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1000 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie certyfikacyjne

 

>

Czym jest ocena 360 stopni? W jaki sposób należy wdrażać ocenę 360 stopni w organizacji, aby zakończyć j? z sukcesem? W jaki sposób zdefiniować kompetencje i wskaźniki zachowań? Co warto podkreślić podczas komunikacji procesu oceny? W jaki sposób udzielać informację zwrotn? i jak pracować z raportem? W jaki sposób planować rozwój pracownika na podstawie uzyskanych wyników z oceny metod? 360 / 270 stopni?

…na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszego szkolenia certyfikacyjnego Ostendi 360 Degree Feedback

Dlaczego warto wykorzystać metodę 360 jako narzędzie wspieraj?ce rozwój pracowników?

Badania   prowadzone   na   osobach   aktywnych   zawodowo   wskazuj?   jednoznacznie,   że największy wpływ na zmianę naszych nawyków ma informacja zwrotna otrzymywana od osób, z którymi na co dzień współpracujemy. Dlatego też coraz bardziej powszechne staje się wykorzystywanie metody 360 / 270 / 180 stopni jako narzędzia, pozwalaj?cego na szybkie       zebranie       informacji       zwrotnej uwzględniaj?cej     różne     perspektywy. Dodatkowo,     w     obecnych     czasach,     w     których     ważne     jest     zdiagnozowanie w odpowiednim   czasie talentu,   ocena   metod?   360   stopni   pozwala   nam   dopasować indywidualne działania rozwojowe dla ważnych dla organizacji pracowników. W zwi?zku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie certyfikacyjne z narzędzia Ostendi 360 degree feedback.

Korzyści dla uczestników płyn?ce z udziału w szkoleniu

Uczestnicy naszego szkolenia (poza materiałami szkoleniowymi) otrzymuj?:

 • dostęp do platformy Ostendi Management System, dzięki której jest możliwe samodzielne przeprowadzenie oceny metod? 360 / 270 / 180 stopni;
 • dostęp do słownika kompetencyjnego oraz wskaźników zachowań;
 • dostęp do 2 kwestionariuszy (Ocena 360 Basic, Ocena 360 Max);
 • możliwość wygenerowania 2 indywidualnych raportów z przeprowadzonej oceny 360 / 270 / 180 stopni – przykładowy raport indywidualny z Oceny 360 stopni;
 • dodatkowy dostęp do narzędzia Ostendi Team Insight Survey  – narzędzia, pozwalaj?cego zbadanie poziomu zaangażowania w firmie;
 • 2 godziny bezpłatnych konsultacji, z których można skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia szkolenia certyfikacyjnego.

Podczas warsztatów poruszymy następuj?c? tematykę:

1.Wprowadzenie do oceny pracowniczej w oparciu o metodologię 180 / 270 / 360 stopni wprowadzenie pojęcia kompetencji oraz wskazanie metod tworzenia modeli kompetencyjnych;

 • wprowadzenie do zagadnień zwi?zanych z ocen? 360 / 270/ 180 stopni;
 • wskazanie podstawowych korzyści wynikaj?cych z wdrożenia procesu Oceny 360 / 270 / 180 stopni do organizacji;
 • przedstawienie najczęstszych błędów podczas wdrażania oceny 360 stopni.

2.Proces wdrożenia oceny pracowniczej do organizacji

 • rozwój wiedzy dotycz?cej kluczowych etapów niezbędnych we wdrożeniu procesu oceny 360 / 270 / 180 stopni.

3.Przekazywanie informacji zwrotnej

 • wzmocnienie świadomości korzyści płyn?cych z przekazywania informacji zwrotnej;
 • prezentacja różnych modeli udzielania informacji zwrotnej;
 • rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej po procesie Oceny 360 stopni;
 • rozwój umiejętności definiowania celów rozwojowych, a co za tym idzie planów działania;
 • rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej w oparciu o raporty Ostendi 360 degree feedback;
 • rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas udzielania informacji zwrotnej.

4.Projektowanie oceny na platformie Ostendi Management System

 • rozwój umiejętności projektowania i zakładania Oceny 360 ? na platformie Ostendi Managemnt System™


Więcej informacji o samej ocenie 360 stopni znajd? Państwo w dokumencie do pobrania :

CZYM JEST OCENA 360 STOPNI

UWAGA ! Cena za udział w szkoleniu zawiera już certyfikację

Trener prowadz?cy:

Bożena Roczniak - od   kilkunastu   lat   wspiera   Zarz?dy   różnych   spółek   w   budowaniu strategii       Zarz?dzania       Zasobami       Ludzkimi.       Podczas       swojej       kariery       zawodowej przeprowadziła     kilkadziesi?t     przegl?dów     HR-owych     oraz     odpowiedzialna     była     za wdrażanie   proponowanych   rekomendacji.   Bożenastale   rozwijała   swoje   kompetencje, co   każdorazowo   jest   potwierdzone   otrzymaniem   międzynarodowych   certyfikatów: coachingowego   ICC,   Praktyka   MBTI(R)   (Mayers-Briggs   Type   Indiator),   korzystania   z testów SLG Thomas (Personal Profile Analyzes, Training System Test, EQTest), Insight Discovery™,   EQ-I   2.0   i   EQ   360   2.0,   Praktyk   Ostendi   Talent   Hunter.   W   zwi?zku   z posiadanym     doświadczeniem     Bożena     w     Ostendi     Polska     odpowiedzialna     jest     za merytoryczny i metodologiczny rozwój produktów.

Partner merytoryczny :

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!