Nowe zagrożenia w działalności deweloperskiej i sposoby ich ograniczania - ostatnie zmiany w ustawodawstwie budowlanym,

Cena :
100 PLN HT + 22 % VAT - firmy stowarzyszone
300 PLN HT + 22 % VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Cameron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.  
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS.

Piotr Szafarz ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiował na Uniwersytecie Pierre Mendez-France w Grenoble. W 1997 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W 1999 roku rozpocz?ł współpracę z Cameron McKenna, dok?d przeszedł z warszawskiej filii francuskiej kancelarii prawniczej. Reprezentuje zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców (przede wszystkim francuskich i amerykańskich) działaj?cych na rynku nieruchomości. Piotr Szafarz kieruje pracami grupy prawników obsługuj?cych klientów francuskich w CMS Cameron McKenna. Włada biegle językiem francuskim i angielskim.

PROGRAM

9.00 : Powitanie i śniadanie

9.15 : Rozpoczęcie seminarium

       1. Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawców

                       a) charakterystyka nowej regulacji
                       b) ryzyka i środki zaradcze

       2. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

                       a) nowy reżim lokalizacji inwestycji
                       b) uprzywilejowanie inwestycji publicznych
                       c) częściowe zniesienie WZiZT
                       d) nowe utrudnienia na wstępnym etapie inwestycji
                       e) nowe ryzyka "s?siedzkie"

       3. Zmiany w prawie budowlanym

                       a) inwestycje nie wymagaj?ce pozwolenia
                       b) udział osób trzecich w postępowaniu
                       c) legalizacja samowoli

10.30: Dyskusja


WARUNKI UCZESTNICTWA: Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1202 (z dopiskiem: 21.05.2003)

2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

3.             Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!