Nowe przepisy o zamówieniach publicznych


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: CMS Cameron McKenna

1.  Nowe tryby przetargowe
2.  Nowe reguły w sektorze użyteczności publicznej
3.  Koncesja na roboty budowlane
4.  Umowy ramowe
5.  Zmiany w arbitrażu

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Camron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.  
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS. CMS Bureau Francis Lefebvre jest kancelari? zatrudniaj?c? specjalistów z wielu dziedzin prawa, która zapewnia obsługę swoich klientów francuskich i międzynarodowych na wszystkich polach ich działalności w aspekcie podatkowym i prawnym, w szczególności w sprawach fuzji i przejęć, prawa handlowego, podatków bezpośrednich w aspekcie międzynarodowym, VAT-u, prawa pracy, prawa europejskiego i konkurencji, własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, prawa publicznego...

Małgorzata Surdek jest adwokatem, magistrem prawa i magistrem politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w King’s College w Londynie. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim na temat warunkowej zgody na koncentrację w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji. Małgorzata Surdek zajmuje się tematyk? prawa konkurencji i prawa europejskiego. Przez sześć miesięcy pracowała w biurze CMS Cameron McKenna w Brukseli doskonal?c praktyczn? znajomość prawa konkurencji Unii Europejskiej. Małgorzata Surdek jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 28.05.2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!