Nieruchomości bez tajemnic

Cena :
550 PLN +22%VAT - firmy stowarzyszone, 750 PLN +22%VAT- firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegenci: Kancelaria Gide Loyrette Nouel, Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr, Kancelaria Lovells.

Program:


1.  Określenie przedmiotu umowy najmu
2.  Okres najmu
3.  Czynsz i opłaty eksploatacyjne
4.  Zabezpieczenia płatności czynszu
5.  Nakłady obci?żaj?ce strony umowy
6.  Rozwi?zanie umowy
7.  Wydanie i odbiór przedmiotu najmu
8.  Cesja praw i obowi?zków z tytułu umowy najmu
9.  Szczególne postanowienia dotycz?ce umów z lokatorami w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów.


1.  Wprowadzenie: czym jest stan prawny nieruchomości i jego znaczenie dla obrotu nieruchomościami
2.  Zagadnienia formalno-prawne dotycz?ce nieruchomości:
a)  księga wieczysta: wypis z księgi wieczystej, system elektroniczny; akta księgi wieczystej
b)  wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków i rejestru zabytków
c)  rejestr zawieraj?cy informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
d)  prawo pierwokupu na rzecz organów publicznych i samorz?dowych
e)  forma zawierania umów dotycz?cych rozporz?dzania nieruchomościami: art. 158 KC, art. 64 KC
f)  ograniczenia w rozporz?dzaniu nieruchomości?, roszczenia osób trzecich
g)  umowy nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu
h)  zasady ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki (zwykłej i kaucyjnej), służebności gruntowych
i)  podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
j)  koszty i opłaty s?dowe – nowe regulacje prawne
3.  Operat szacunkowy
4.  Plan zagospodarowania przestrzennego
5.  Podział i scalanie nieruchomości – opłaty adiacenckie
6.  Szczególne uregulowania w zakresie gruntów warszawskich
7.  Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

III.   13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa


1.Charakteryzstka struktury finansowania, jakie projekty s? finansowane w Polsce
2.Sposoby finansowania nieruchomości
a). Equity
b). Debts
c). Mezzzanine
  3. Standardowe struktury transakcji
a). Asset
b). Share deal
c). Forward   purchase deal
d). Inne
  4.Zabezpieczenia   transakcji
  5.Obecna praktyka na rynku

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi  550 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz  750PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej na 3 dni przed termin odbyciasię seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, żę zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!