Najnowsze zmiany w prawie pracy


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Lichy Wiśniewski i Król

W trakcie seminarium omówione zostan? w szczególności:

- nowe przepisy dotycz?ce zakazu dyskryminacji pracowników,
- zasady dotycz?ce dostępu pracodawcy do danych osoby ubiegaj?cej się o zatrudnienie,
- nowe zasady zawierania kolejnych terminowych umów o pracę,
- nowe zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego,
- daleko id?ce zmiany dotycz?ce czasu pracy,
- zmiany dotycz?ce urlopu wypoczynkowego,
- zmiany dotyczace bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotem seminarium będ? także budz?ce szrokie zainteresowanie wśród pracodawców przepisy dwóch ustaw   wchodz?cych w życie 1 stycznia 2004 r. tj. ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników oraz ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
  
Kancelarie Radców Prawnych Lichy Wiśniewski i Król świadcz? kompleksowe usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie prawa pracy, świadczeń pracowniczych, usług finansowych, prawa korporacyjnego i prawa nieruchomości.   Właściciele kancelarii byli przez wiele lat zwi?zani z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w których pełnili między innymi funkcje partnerów.
  
Jarosław Król, Partner  
Jarosław Król jest doświadczonym radc? prawnym specjalizuj?cym się m.in. w prawie pracy i   prawie świadczeń pracowniczych. W latach 1989-1995 był asystentem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendyst? na uniwersytetach w Edynburgu, Tilburgu, Rzymie i Osnabruck w zakresie europejskiego prawa socjalnego.   W okresie tym odbywał także staże w   międzynarodowych firmach prawniczych. Następnie przez ponad 7 lat pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, w której kierował między innymi praktyk? prawa pracy. Jarosław Król świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy zarówno polskim jak i   zagranicznym paracodawcom. Jedn? ze specjalizacji Jarosława Króla jest tematyka zwi?zana z zatrudnianiem kadry menedżerskiej.   Jarosław Król jest częstym prelegentem podczas konferencji poświęconych tematyce prawa pracy oraz autorem szeregu publikacji z tego zakresu

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 21.01.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!