Najem komercyjny


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium specjalistyczne dla branży Retail

 

>

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców maj?cych na co dzień styczność z najmem komercyjnym. Podczas spotkania prelegenci opowiedz? o najważniejszych klauzulach umów najmu komercyjnego oraz dokonaj? ich analizy pod względem prawnym, podatkowym oraz wskaż?, w jaki sposób mog? one wpłyn?ć na działalność biznesow?. Specjaliści zapoznaj? uczestników z przepisami, praktyk? ich stosowania oraz z zasadami obowi?zuj?cymi na rynku dla tego typu usług w oparciu o przykłady z ich własnego doświadczenia zawodowego.

Tematy szczegółowe :

1. Jak prawidłowo zabezpieczyć interes najemcy w ramach najmów komercyjnych w centrach handlowych? (Mirosław Całka)

Tematem tej części będzie omówienie najważniejszych   postanowień umowy najmu, na które najemcy powinni zwracać szczególn? uwagę. Odpowiemy na pytanie - jakie postanowienia warto zawrzeć w umowie najmu, aby uchronić najemcę przed dodatkowymi kosztami i zapewnić mu odpowiedni? elastyczność.

2. Fit-out works, czyli na co zwracać uwagę przy umowie na prace wykończeniowe lokalu handlowego? (Mirosław Całka i Aleksandra B?czykowska)

Bardzo często wynajmuj?cy oferuj? najemcom wykonanie prac wykończeniowo-adaptacyjnych w lokalu (tzw. fit-out). Dlatego w drugiej części szkolenia zostan? omówione odpowiednie postanowienia umowy najmu powierzchni, które pozwol? na kontrolę nad przebiegiem prac, jakości? i terminami. Uczestnikom zostan? również przybliżone zagadnienia prawno-autorskie w kontekście wybranych postanowień w umowach na prace wykończeniowe.

3. Rozliczenia podatkowe umów najmu lokalu (zachęty dla najemców, bież?ce rozliczenia, indeksacja, rozliczenie nakładów na lokale itp.)  (Paweł Chodziński)

Tematem tej części będzie omówienie aspektów podatkowych w odniesieniu do zachęt dla najemców lokali komercyjnych, bież?cych rozliczeń, rozliczeń nakładów na lokale oraz indeksacji. Zastanowimy się również nad możliwości? przerzucania na najemców kosztów tzw. minimalnego podatku dochodowego z tytułu własności nieruchomości komercyjnych.

PRELEGENCI :

Mirosław Całka - Prawnik

Mirosław Całka specjalizuje się w  prawie nieruchomości oraz prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w transakcjach dotycz?cych nabywania i  sprzedaży nieruchomości zabudowanych projektami biurowymi i centrami handlowymi w Polsce. Mirosław brał udział w  przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i  opracowywaniu raportów due diligence w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa korporacyjnego.

Aleksandra B?czykowska - Adwokat

Aleksandra B?czykowska specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotycz?cymi naruszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych i  patentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także zagadnieniami prawno-autorskimi. Aleksandra doradza w  postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed S?dem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie. Aleksandra posiada także doświadczenie w bież?cej obsłudze prawnej w  zakresie tworzenia i  zarz?dzania portfelem praw wył?cznych

Paweł Chodziński - Doradca podatkowy, adwokat

Paweł Chodziński posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obejmuj?cym w  szczególności handlowe, prawne i podatkowe aspekty inwestycji nieruchomościowych, transakcji private equity, fuzji oraz przejęć spółek, jak również restrukturyzacji.

Doradza również w  ramach aspektów prawno-podatkowych zwi?zanych z  zarz?dzaniem funduszami inwestycyjnymi, jak również pomaga w budowaniu strategii podatkowej na etapie wejścia oraz wyjścia z inwestycji.

Ponadto wspiera klientów w ramach postępowań podatkowych oraz karno-skarbowych

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin