MSSF - zastosowanie w warunkach polskich

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent:Grzegorz Warzocha, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zastosowanie w warunkach Polskich

Program spotkania

- Wprowadzenie do MSSF - powstawanie standardów, ich struktura, sposób interpretacji oraz zakres obowi?zywania,
- Omówienie wymogów w zakresie sporz?dzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF w warunkach polskich,
- Rozwi?zania dostępne dla spółek publicznych i pozostałych podmiotów,
- Przewidywany rozwój krajowych przepisów reguluj?cych kwestie sprawozdawczości,
- Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF,
- Podsumowanie głównych różnic pomiędzy polskimi Zasadami Rachunkowości a MSSF,
a. wycena aktywów i pasywów,
b. instrumenty finansowe,
c. ł?czenie się spółek,
d. konsolidacja i sprawozdania grup kapitałowych,
e. pozostałe obszary różnic

Prelegent

Grzegorz Warzocha, Dyrektor w Dziale Audytu,

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w badaniu sprawozdań finansowych oraz innych usługach doradczych. Nadzoruje wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Posiada krajowe uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz kwalifikacje   międzynarodowe (FCCA).

Deloitte:
Audyt i rachunkowość, doradztwo inwestycyjne, strategiczne, finansowe, podatkowe, księgowe, technologie informatyczne, strategiczne doradztwo personalne, ksiegowość dochodzeniowa, usługi aktuarialne, zarz?dzanie ryzykiem, obsługa płac.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!