Klub ICT


Mokotowska 19

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na spotkaniuKlubu ICT, które odbędzie się wsiedzibie CCIFP, ul Mokotowska 19 we wtorek , w dniu 24 listopada 2009 w godz. 9.00-11.00.

ICT w Firmie w czasach kryzysu


KLUB ICT jest przygotowany przez firme Sofrecom Polska.

Na ICT składa się grupa narzędzi i zasobów, które pozwalaj? na produkcję, przetwarzanie i transmisję informacji w formie multimedialnej (dane, głos i obraz). Od pierwszych ł?czy telefonicznych wykorzystywanych w Firmach aż po ostatnie Smartphone’y pozwalaj?ce na odbiór poczty firmowej bez ograniczeń przestrzeni i czasu, technologie informacyjne i komunikacyjne stale ewoluowały przy niezmiennym założeniu optymalizacji kosztów infrastruktury technicznej i wzrostu produkcyjności współpracowników.

Uwzględniaj?c ten kontekst, od kilku lat pomagamy/uczestniczymy w konwergencji świata informatyki i telekomunikacji zmieniaj?c w ten sposób podejście Firm do traktowania swoich informacji. Dziś mówi się o usługach konwergentnych ł?cz?cych głos, wideo i dane aplikacji biznesowych w ramach tej samej infrastruktury.
Usługi ICT zbudowane s? wokół tej zintegrowanej i konwergentnej infrastruktury. Można podać kilka przykładów narzędzi tj. telefonia IP, systemy zunifikowanej komunikacji (zintegrowana poczta elektroniczna, głosowa oraz fax, urz?dzenia mobilne, wymiana plików, telekonferencje i videokonferencje, komunikatory internetowe) czy też platformy konwergentne do relacji z klientem (zintegrowane zarz?dzanie wszystkimi kanałami komunikacji z Klientem tj. telefon, Internet, e-mail, chat, SMS, fax).


Uzasadnione jest twierdzenie, że kryzys ekonomiczny spowolni wszystkie inwestycje w nowe technologie. Niemiej jednak, wszystkie kryzysy maj? swój koniec i w trudnych czasach Firmy powinny bardziej niż zwykle starać się odnaleźć właściw? równowagę pomiędzy tworzeniem wartości i innowacji z jednej strony, a redukcj? kosztów z drugiej.
-

Tutaj właśnie spoczywa szansa zwi?zana z kryzysem.


Refleksja dotycz?ca strategii ICT już na etapie przygotowania planu inwestycji przewiduj?cego wykorzystanie nowych narzędzi, pozwoli Firmie osi?gn?ć znacz?ce oszczędności w krótkim czasie, a także przygotuje j? na koniec kryzysu jako bardziej konkurencyjn? i produktywn?.

Wymienione nowe narzędzia ICT pozwalaj? na oszczędności głównie dzięki:

- większej produktywności współpracowników poprzez modyfikację i/lub tworzenie workflows, które stawiaj? na wymianę informacji w czasie rzeczywistym
- lepsze zarz?dzanie relacjami z klientem poprzez wykorzystanie wszystkich kanałów komunikacji
- optymalizację kosztów wykorzystanie infrastruktury technicznej wspieraj?cej usługi konwergentne

Oszczędności te mog? być zdefiniowane dzięki business case’om ł?cz?cym zwrot inwestycji (ROI) lub Total Cost of Ownership (TCO) w zakresie organizacji i infrastruktury technicznej.

Głównym celem jest pokazanie, że ICT jest istotne przy optymalizacji kosztów, przy tworzeniu nowej dynamiki dla kreatywności, wydajności lub reaktywacji, a także w przygotowaniu na moment zakończenia kryzysu.

Agenda spotkania wygl?da następuj?co:

- Czym jest ICT? Wczoraj i dziś
- ICT w ramach Firmy – źródło potencjalnych oszczędności
- Przygotowanie do wyjścia z kryzysu – zdefiniuj swoj? strategię ICT od teraz / już dziś


Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Tłumaczenie nie jest zapewnione.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin