Klub HR


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Urz?d Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy

– ustawowe rozwi?zania dla pracodawców

Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwi?zań, jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostarcz? bież?cych informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach dotycz?cych zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży i przygotowania zawodowego dorosłych. Zaprezentowane zostan? również narzędzia pozwalaj?ce na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych wybranych grup pracowników m.in. finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych, a także perspektywy zwi?zane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Firmy zainteresowane tematyk? funduszy europejskich będ? mogły uzyskać informację o możliwościach zwi?zanych z pozyskiwaniem środków finansowych m.in. z takich źródeł jak: Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Prezentowane zagadnienia s? niezbędnym kompendium wiedzy dla przedstawiciel działów Kadr/HR, osób zarz?dzaj?cych w zakresie możliwości współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!