Jak minimalizować ryzyko związane z wypadkami w miejscu pracy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Liczba wypadków w miejscach pracy wskazuje na wciąż niewystarczającą świadomość zagrożeń oraz niski poziom kultury bezpieczeństwa pracy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, a każdy wypadek powodujący zagrożenie zdrowia pracownika powoduje wszczęcie przeciwko pracodawcy postępowania karnego.

 

>

Uczestnicy seminarium dowiedz? się:

  • Jakie obowi?zki spoczywaj? na pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy?
  • Jak minimalizować ryzyko wyst?pienia wypadku?
  • Czym jest odpowiedzialność pracodawcy i czy można się zabezpieczyć przed konsekwencjami roszczeń ze strony pracownika?

Seminarium jest przeznaczone dla szefów firm, menadżerów, dyrektorów HR, inspektorów BHP i ds. bezpieczeństwa, zwłaszcza z branż szczególnie narażonych na wypadki w miejscu pracy (m.in. przemysł, budownictwo czy handel).

W programie:

  1. Obowi?zki pracodawcy w zakresie BHP a kultura bezpieczeństwa pracy.
  2. Postępowanie powypadkowe i zasady kwalifikacji wypadku jako wypadku przy pracy.
  3. Zasady odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy – czy odpowiedzialność pracodawcy ma charakter bezwzględny?
  4. Roszczenia pracownika.
  5. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej.

Seminarium poprowadz?:

Janusz Tomczak, adwokat i partner, kieruje Zespołem Praktyki Karnej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach maj?cych na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych. Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalaj?cych zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikaj?ce ze   zdarzeń gospodarczych, np. przyjmowanie/dawanie „prowizji” za udzielanie zleceń/kontraktów (m.in. prywatna korupcja). Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (autor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 i 2012).

Magdalena Świtajska, aplikantka adwokacka z Zespołu Prawa Pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w szczególności w „trudnych zwolnieniach” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjach zatrudnienia, transferach, a także w prawie cywilnym i karnym w obszarach wkraczaj?cych w sferę stosunku pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność cywilnoprawna, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna). Zajmuje się legalizacj? pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, w tym także członków zarz?du, pracowników misji dyplomatycznych i konsularnych, kościołów i zwi?zków wyznaniowych. Uczestniczy w postępowaniach w sprawach o roszczenia wynikaj?ce z rozwi?zywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z Państwow? Inspekcj? Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, m.in. w postępowaniach o wydalenie.

Partner merytoryczny :

  www.wardynski.com.pl

www.PortalProcesowy.pl

www.PortalTransakcyjny.pl

Osobom, które anuluj? swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie s? zwracane.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!