Jak finansować rozwój firmy? Fundusze europejskie, nowy okres planowania 2007 - 2013


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Unia Europejska przyznała Polsce ponad 67 mld euro do rozdysponowania w latach 2007-2013 w ramach Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Wsparcie z ww. środków udzielane będzie za pośrednictwem następuj?cych Programów Operacyjnych:

○  16 Regionalnych Programów Operacyjnych,

○  PO Infrastruktura i Środowisko,

○  PO Kapitał Ludzki,

○  PO Innowacyjna Gospodarka,

○  PO Rozwój Polski Wschodniej,

○  PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

○  PO Pomoc Techniczna.

Beneficjentami środków przyznawanych z Programów Operacyjnych mog? być m.in. przedsiębiorstwa. W ramach poszczególnych Programów Operacyjnych mog? one ubiegać się o dotację w kilku obszarach wsparcia.
Wsparcie w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych obejmie m.in. bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw (projekty do 2 mln EUR, realizowane przez MSP), wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach (zwiększenie dostępności wyników prac badawczo-rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, zakup i/lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych lub praw własności intelektualnej), inwestycje zwi?zane z inicjowaniem lub prowadzeniem działalności kooperacyjnej przedsiębiorstw w regionie, doradztwo i szkolenia w celu pobudzania badań i innowacji małych i średnich przedsiębiorstw.

Działania PO Infrastruktura i Środowisko maj? na celu dofinansowanie m.in. projektów dotycz?cych dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, wymogów najlepszych dostępnych technik) oraz projektów w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka będzie udzielane m.in. na realizację projektów wysoko innowacyjnych (między 2 a 50 mln EUR), realizację inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 50 mln EUR), prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zamawianych przez przedsiębiorców, realizację dwuetapowych projektów dotycz?cych inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, budowanie powi?zań kooperacyjnych przedsiębiorców.

Dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki zostanie przeznaczone m.in. na wsparcie projektów szkoleniowych ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwo zwi?zane ze szkoleniami dla kadr zarz?dzaj?cych i pracowników przedsiębiorstw.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w ramach powyższych Programów Operacyjnych stanowi najczęściej pomoc regionaln?, której maksymalna wysokość zależy od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 30% do 50% dla dużych przedsiębiorstw. Pułapy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw s? podwyższone o, odpowiednio, 20 i 10 punktów procentowych.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013 zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 22 listopada 2006 r. w siedzibie Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu dostępne s? na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!