Jak dostosować kierunki studiów do potrzeb pracodawców ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat współpracy świata biznesu z uczelniami wyższymi. Na spotkaniu będziemy zastanawiać się nad dostosowaniem zakresów działalności uczelni wyższych do bezpośrednich potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

>

Celem naszego spotkania jest dyskusja na temat idei rozwijania efektywnej współpracy Uczelni Wyższych z wiod?cymi przedstawicielami sfery biznesu i administracji publicznej. Powodem zainicjowania takiej dyskusji jest świadomość konieczności sprostania potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy i doświadczeniu.  

Co chcemy osi?gn?ć poprzez współpracę świata biznesu ze światem nauki :

 • doskonalić programy kształcenia,
 • pełniej dostosować oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
 • budować wysok? kulturę jakości kształcenia,
 • podnosić atrakcyjność procesu dydaktycznego,
 • rozwijać wzajemn? współpracę,
 • kreować warunki do wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady Pracodawców.

  Współpraca mogłaby być realizowana poprzez, m.in. :

 • konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Uczelnie programów kształcenia, pod k?tem nabywania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych adekwatnych do  wymagań i oczekiwań współczesnych przedsiębiorstw
 • projektowanie programów studiów podyplomowych - „studia szyte na miarę”,
 • przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia,
 • umożliwienie realizacji zajęć pogl?dowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawców,
 • realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracuj?cych Pracodawców,
 • prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
 • udział Pracodawców w egzaminach dyplomowych
 • zgłaszanie i wspólna realizacja prac naukowo-badawczych, projektowych,
 • współorganizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim,
 • udostępnianie bazy dydaktyczno-naukowej do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • możliwości korzystania z doradztwa pracowników Uczelni.

Spotkanie adresujemy do przedstawicieli szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, dla których ważny jest poziom kształcenia oraz dopasowanie przyszłych pracowników, dzisiejszych studentów i absolwentów do ich profilu biznesowego oraz realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do dyskusji zapraszamy :

 • właścicieli i kadry kierowniczej firm,
 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • reprezentantów samorz?dów zawodowych, organizacji pozarz?dowych, instytucji zrzeszaj?cych pracodawców,
 • przedstawicieli szkół średnich,
 • wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem i efektami działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

Przedstawiciele Uczelni Wyższych w Polsce :

        

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!