International Christmas Party w Krakowie


Radisson SAS

Cena :
Bezpłatnie, wejście na podstawie zaproszenia

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Organizowane  11 grudnia 2008 w Krakowie ,,INTERNATIONAL Christmas Party"   Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Polsko- Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu orazSkandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej ma na celu integrację pracowników najwyższego i średniego szczebla zarz?dzaj?cego firm zrzeszonych w sześciu międzynarodowych   izbach,   ich klientów i firm zaprzyjaźnionych z terenu Małopolski i Sl?ska.

Przewidujemy udział  około 100 osób: firm, członków i sympatyków wszystkich  Izb, przedstawicieli mediów i innych zaproszonych osób, w tym przedstawicieli samorz?dów lokalnych: Marszałka, Prezydenta, Wojewody,   a także konsulów honorowych/generalnych z krajów zwi?zanych z ww. Izbami.

Wstępny program wydarzenia:

18.00 – Powitanie gości, welcome drink

18.45 -  Koktajl, koncert świ?teczny

20.30 – Loteria

Osoby z firm stowarzyszonych, zainteresowane uczestnictwem w którymś z podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP, Justyna Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

Firmy zainteresowane sponsoringiem i możliwości? pokazania swojej dziaalności, proszone s? o kontakt z Justyn? Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!