Gminna Gospodarka wodno-ściekowa

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem konferencji jest przedstawienie obowi?zków w planowaniu i realizacji projektów wynikaj?cych z dyrektywy 91/271/EWG. Wspólnota Europejska przyjęła dyrektywę dotycz?c? oczyszczania ścieków w celu uregulowania zrzutów ścieków komunalnych z większych wsi, miasteczek i miast. W Polsce znaczne ilości ścieków nadal nie s? odpowiednio oczyszczane przed zrzuceniem ich do wód powierzchniowych. Część funduszy wspólnotowych jest przeznaczona na dostosowanie do wymogów europejskich.

Polska jest w trakcie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dlatego też przedstawimy inwestycje w gospodarce wodno – ściekowej współfinansowane przy udziale środków z WFOŚiGW, z  uwzględnieniem innych możliwych schematów finansowania. Zaprezentujemy praktyczne rozwi?zania technologiczne zastosowane we Francji w ramach wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, dostosowane do polskich realiów. Zależy nam na stworzeniu dogodnych warunków do nawi?zania współpracy na bazie doświadczeń francuskich pomiędzy przedstawicielami lokalnych samorz?dów a firmami stowarzyszonymi w CCIFP.

Miejsce konferencji:
-        Łódź, 21 kwietnia 2009, Urz?d Marszałkowski w Łodzi
-        Warszawa, 4 czerwca 2009, Urz?d Wojewódzki w Warszawie

Uczestnicy konferencji: Samorz?dy terytorialne, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Zakłady Wodoci?gów i Kanalizacji, firmy prywatne

Partnerzy konferencji:-         Patronat: Zwi?zek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej-         Urz?d Marszałkowski w Łodzi, w Warszawie-         Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Warszawie

Program konferencji:

10:00 – 10:15      Rejestracja uczestników

10:15 – 10:30       Otwarcie konferencji :  Artur Bagieński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Krystyna Ozga, Wicewojewoda Łódzki

10:30 – 10:45       Inwestuj?c w ekologię dbasz o przyszłość- inwestycje w gospodarce wodno – ściekowej współfinansowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi, Barbara Rutkowska, Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków - WFOSiGW Łódź

10:45 – 11:05      Komercyjne instrumenty finansowania inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, Anna Kiwiel,   Konsultant - Transport, Infrastructure and Public Sector -PricewaterhouseCoopers

11:05 – 11:25       Schematy finansowania, Leasing jako metoda finansowania inwestycji,   Maria Awa, Specjalista ds. Funduszy Unijnych - Europejski Fundusz Leasingowy

11:25 – 11:45       System BIO DUO,   Polsko-Francuska technologia, nowe rozwi?zanie, Jerzy Kucharski, Dyrektor Operacyjny   - Sotralentz , Tomasz Dudziński, Menedżer Produktu Bio Duo - Sotralentz

11:45 – 12:00       Przerwa kawowa

12:00 – 13:00       Case study: Studium projektów przydomowych oczyszczalni ścieków dla różnych warunków gruntowo-wodnych na przykładzie wybranych gmin.,  Wojciech Bobiński, projektant instalacji sanitarnych    

13:00 – 14:00       Spotkania warsztatowe – konsultacje z ekspertami (k?ciki eksperckie):

Fundusze unijne - Europejski Fundusz Leasingowy
Komercyjne metody finansowania inwestycji - PricewaterhouseCoopers
Technologia   przydomowych oczyszczalni ścieków - Sotralentz
Dostępne dofinansowania na terenie województwa - WFOSiGW Łódź
Sposoby projektowane s? oczyszczalni drenażowych, hybrydowych - projektant instalacji sanitarnych                      

14:00        Poczęstunek


Partnerzy konferencji:

http://www.lodzkie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/http://www.zgwrp.org.pl/

http://www.efl.pl/homehttp://sotralentz.pl/php/index.phphttp://www.pwc.com/pl/pol/main/home/index.html

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!