Gminna Gospodarka Wodno-Ściekowa

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Celem konferencji jest przedstawienie obowi?zków w planowaniu i realizacji projektów wynikaj?cych z dyrektywy 91/271/EWG. Wspólnota Europejska przyjęła dyrektywę dotycz?c? oczyszczania ścieków w celu uregulowania zrzutów ścieków komunalnych z większych wsi, miasteczek i miast. W Polsce znaczne ilości ścieków nadal nie s? odpowiednio oczyszczane przed zrzuceniem ich do wód powierzchniowych. Część funduszy wspólnotowych jest przeznaczona na dostosowanie naszych przepisów do wymogów europejskich.

Polska jest w trakcie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dlatego też podczas konferencji przedstawimy inwestycje w gospodarce wodno – ściekowej współfinansowane przy udziale środków z WFOŚiGW, z uwzględnieniem innych możliwych schematów finansowania. Zaprezentujemy praktyczne rozwi?zania technologiczne zastosowane we Francji w ramach wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, dostosowane do polskich realiów. Zależy nam na stworzeniu dogodnych warunków do nawi?zania współpracy na bazie doświadczeń francuskich pomiędzy przedstawicielami lokalnych samorz?dów a firmami stowarzyszonymi w CCIFP.


Uczestnicy konferencji: Samorz?dy terytorialne, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Zakłady Wodoci?gów i Kanalizacji, firmy prywatne

10:00 – 10:15                   Rejestracja uczestników

10:15 – 10:30                   Otwarcie konferencji – słowo wstępu:

                                                                       - Ludwik Rakowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

                                                                       - Paweł Tomczak, Dyrektor Biura, Zwi?zek Gmin Wiejskich RP

                                                                       - Jean Rossi, Wiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

10:30 – 10:50                Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w programach realizowanych przez departament  rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich – Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Urz?d Marszałkowski Wojewódzka Mazowieckiego

10:50 – 11:10                 Inwestycje w gospodarce wodno – ściekowej współfinansowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Warszawie – Andrzej Nocoń, Prezes Zarz?du

11:10 – 11:30                   Obligacje jako forma finansowania projektów infrastrukturalnych – Mec. Robert Dulewicz, partner w kancelarii Salans      

11:30 – 11:50                   Schematy finansowania, Leasing jako metoda finansowania inwestycji – Maria Awa, Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Europejski Fundusz Leasingowy

11:50 – 12:10                   Przerwa kawowa

Część praktyczna

12:10 – 12:30                   Oznakowania, normy, dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu   dla wyrobów stosowanych w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych – Piotr Leśniański, Dyrektor Techniczny; Boris Łukasiak, Norinco – Kierownik regionalny - Generik Ekologia    

12:30 – 12:50                   System BIO DUO, Polsko-Francuska technologia, nowe rozwi?zanie - Jerzy Kucharski, Dyrektor Operacyjny, Tomasz Dudziński, Menedżer Produktu Bio Duo - Sotralentz

12:50 – 13:10                   Case study: Studium projektów przydomowych oczyszczalni ścieków dla różnych warunków gruntowo-wodnych na przykładzie wybranych gmin - Wojciech Bobiński, projektant instalacji sanitarnych

13:10 -  13:30                   Przerwa kawowa

13:30 – 14:00                   Spotkania warsztatowe – konsultacje z ekspertami (k?ciki eksperckie):

                                                               Fundusze unijne - Europejski Fundusz Leasingowy

                                                               Obligacje jako forma finansowania projektów infrastrukturalnych – Salans

                                                               Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

                                                               Dostępne dofinansowania na terenie województwa – WFOSiGW Warszawa

                                                               Technologia  przydomowych oczyszczalni ścieków - Sotralentz

                                                               Sposoby projektowane s? oczyszczalni drenażowych, hybrydowych – Hydroprojekt

                                                               Praktyczne rozwi?zania technologiczne – Generik Ekologia

Partnerzy konferencji:

  
  
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!