Fundusze UE 2014-2020 – Jak skutecznie przygotować projekt?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Inteligentne specjalizacje, instrumenty zwrotne/dotacje, wdrożenia wyników prac B+R czy współpraca nauki i biznesu, to najważniejsze hasła jakie wi?ż? się z now? perspektyw? finansow? UE na lata 2014-2020. Do rozdysponowania jest aż 82,5 mld EUR na poziomie krajowym oraz regionalnym. Warto poznać nowe zasady pomocy publicznej na najbliższe lata oraz już teraz rozpocz?ć przygotowania do pierwszych konkursów.

Zagadnienia do prezentacji i dyskusji:

- programy krajowe i regionalne – wsparcie dla przedsiębiorców (dużych i MSP)

- nowe zasady pomocy publicznej

- koszty kwalifikowane, poziom dofinansowania

- trendy nowej perspektywy 2014 - 2020

Seminarium odbędzie się w godz. 9.30-12.30. Po zakończeniu prezentacji, Eksperci Crido Taxand (www.taxand.pl) będ? do dyspozycji uczestników, tak aby móc indywidualnie porozmawiać o możliwościach skorzystania ze źródeł pomocy publicznej w najbliższym czasie.

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, dyrektorów ds. Inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów Finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw.

Prelegenci :

BOGUSŁAWA MAZUREK, Senior Manager

W Zespole EAST pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej, a także w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku europeistyka oraz studia podyplomowe na kierunku Zarz?dzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Uzyskała tytuł magistra w obszarze administracji publicznej na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck, a także współautork? raportu stworzonego we współpracy z Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Rynek B + R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw".

KRZYSZTOF JANKO, Senior Consultant

Krzysztof doł?czył do Zespołu EAST w Lipcu 2011 r.

Krzysztof specjalizuje się w zagadnieniach zwi?zanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej (biznes plany, studia wykonalności), niezbędnej do uzyskania finansowania z funduszy publicznych oraz doradztwem w zakresie rozliczania współfinansowanych projektów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje w sektorze energetycznym, projekty badawczo-rozwojowe, a także projekty zwi?zane z gospodark? odpadami.

Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność kierunkowa - międzynarodowe rynki finansowe).

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!