Francuski biznesowy dla nauczycieli


ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
2 300 PLN stawka członkowska, 2 900 PLN stawka nieczłonkowska

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka francuskiego obcego ucz?cych lub zamierzaj?cych uczyć francuskiego języka biznesowego. Jest to wyj?tkowa okazja, aby w Polsce, nabyć wiedzę jak w skuteczny i praktyczny sposób uczyć o świecie biznesu. Wykorzystywane podczas kursu materiały autentyczne oraz duża ilość przykładowych ćwiczeń stanowi? doskonały materiał dydaktyczny. Dzięki szkoleniu można nabyć wiedzę jak przygotowywać uczniów do egzaminów CCIFP. Kurs jest narzędziem, aby stworzyć sobie nowe perspektywy oraz aby móc odpowiedzieć na zmieniaj?ce się potrzeby rynku pracy.

Czas trwania kursu : 8 spotkań po 8 godzin w wymiarze jednego spotkania na tydzień - sobota (ł?cznie 64 godziny)

Cele szkolenia:
-       Nabycie/ aktualizacja wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki i handlu
-       Umiejętność właściwego doboru  ? strategii  ? nauczania w przypadku francuskiego języka biznesowego
-       Umiejętność tworzenia własnych pomocy pedagogicznych do nauki języka biznesowego

Stosowane metody:
-      Interaktywna, wykorzystuj?ca wymianę refleksji i doświadczeń między uczestnikami kursu
-       Propozycje różnych form i metod pracy : ćwiczenia wdrażaj?ce, wykorzystanie dokumentów autentycznych, studia przypadku i inne
-       Propozycje podręczników stosowanych w nauczaniu francuskiego języka biznesowego oraz przegl?d przykładowych ćwiczeń egzaminów organizowanych przez CCIP


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

I. Kilka refleksji na temat nauczania francuskiego języka biznesowego
-       Określenie celów właściwych dla nauczania francuskiego języka biznesowego
-       Przygotowanie własnych materiałów pedagogicznych i ich wykorzystanie
-       Dostępne źródła pedagogiczne, w oparciu, o które można konstruować kurs nauki języka biznesowego
-       Propozycje podręczników stosowanych w nauczaniu francuskiego języka biznesowego
-       Jakie s? rodzaje i na czym polegaj? egzaminy CCIP (przykłady testów)

II. Podstawowe terminy odnosz?ce się do gospodarki
-       Kluczowe słowa
-       Podmioty gospodarcze i obieg gospodarczy
-       Produkcja
-       Praca i kapitał
-       Rodzaje osi?ganych dochodów i redystrybucja
-       Konsumpcja i oszczędzanie
-       Wskaźniki pozwalaj?ce określić aktywność gospodarcz?

III. Komunikacja
-       Komunikacja ustna – podejmowanie gości, telefon, kalendarz
-       Komunikacja pisemna
- Wewnętrzna
       - notatka służbowa, protokół, sprawozdanie, raport
- Zewnętrzna
       - zasady redagowania korespondencji handlowej
       - podstawowe cechy stylu urzędowego
       - podstawowe zwroty stosowane w korespondencji handlowej
- różne rodzaje listów i ich specyfika (zapytanie ofertowe, zamówienie, reklamacja, odpowiedź na reklamację, prośba o przedłużenie terminu płatności, monity, wezwanie do zapłaty i inne

IV. Podstawowe pojęcia odnosz?ce się do działalności przedsiębiorstwa

1. Przedsiębiorstwo : jego organizacja, zasady funkcjonowania
-       Znaczenie terminu przedsiębiorstwo
-       Tworzenie przedsiębiorstwa (otoczenie, formalności, różne formy prawne przedsiębiorstw)
-       Wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa
-       Rozwój przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości

2. Przedsiębiorstwo: zarz?dzanie zasobami ludzkimi
-       Umowa o pracę
-       Różne rodzaje umów o pracę
-       Zwolnienie pracownika, zwolnienia indywidualne i grupowe
-       Rekrutacja, rozmowa o pracę, redagowanie C.V, i listu motywacyjnego
-       Różne sposoby zarz?dzania personelem

3. Przedsiębiorstwo : zarz?dzanie finansami, księgowość
-       Konto księgowe
-       Bilans, rachunek wyników
-       Podstawowe operacje handlowe: zamówienie, dostawa, fakturowanie
-       Różne środki płatnicze źródła finansowania przedsiębiorstwa
-       Różne możliwości lokowania pieniędzy,
-       Relacje z bankami (konto bankowe, usługi bankowe, rodzaje kredytów, karty bankowe)
-       Relacje z ubezpieczycielem
-       System podatkowy

4. Przedsiębiorstwo i jego rynek
-       Różne rodzaje potrzeb
-       Zachowania konsumentów
-       Działania marketingowe ( rozpoznanie rynku, wprowadzenie produktu na rynek, polityka handlowa, dystrybucja, reklama)
-       Dokumenty wykorzystywane w sprzedaży: warunki sprzedaży, dostawy, płatności, obniżki cen, faktury
-       Siła sprzedaży
-       Techniki sprzedaży

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!