Finansowanie projektów PPP (seminarium on-line)

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapraszamy na drugie seminarium on-line z dziedziny PPP. Tym rzem wybraliśmy temat finansowanie projektów PPP.

>

Powodzenie projektu PPP zależy przede wszystkim od pozyskania finansowania i stworzenia takiego montażu finansowego aby było ono jak najtańsze dla projektu. Koszty finansowania przekładaj? się na wynagrodzenie jakie podmiot publiczny płacić będzie partnerowi prywatnemu st?d tak istotna rola tego zagadnienia. Podczas naszej prezentacji skupimy się na trzech źródłach finansowania PPP tj. dotacji unijnej, kredycie i środkach wnoszonych przez wspólników.

Dotacja unijna to zasadniczo wkład podmiotu publicznego, który przekazywany jest partnerowi prywatnemu na etapie budowy infrastruktury. Do niedawna jedyn? możliw? metod? wniesienia dotacji unijnej do projektu było refinansowanie kredytów bankowych. Zasada ta uległa zmianie dzięki nowemu rozporz?dzeniu unijnemu umożliwiaj?cemu zastosowanie także innych rozwi?zań, które zaprezentujemy podczas webinarium. W tej części przedstawimy także relacje między finansowaniem unijnym a bankowym.

Druga część webinarium poświęcona zostanie natomiast zasadom finasowania projektu PPP przez wspólników, które może przyj?ć formę b?dź wniesienia wkładów na kapitał zakładowy b?dź pożyczek podporz?dkowanych finansowaniu bankowemu. Rozważymy także możliwość udziału funduszy inwestycyjnych w roli wspólników partnera prywatnego finansuj?cych częściowo projekt.

Webinarium poprowadzone zostanie przez prawników specjalizuj?cych się w doradztwie przy projektach PPP i ich finansowaniu.

Prowadz?cy :

Agnieszka Ferek - partner odpowiedzialny za praktykę PPP, koncesji i zamówień publicznych, która m.in. doradzała partnerowi prywatnemu w trakcie całej procedury dialogu konkurencyjnego maj?cego na celu wybór wykonawcy dla budowy i eksploatacji spalarni odpadów w Poznaniu (jest to największy projekt PPP w Polsce z zamkniętym finansowaniem i współfinansowany dotacj? UE).

Marta Paluszyńska - aplikant adwokacki, wraz z Agnieszk? Ferek jest zaangażowana w doradztwo przy projekcie spalarni odpadów w Poznaniu oraz innych projektach ppp.

Ireneusz Stolarski - partner odpowiedzialny za departament finansowania projektów, który doradzał zarówno po stronie kredytodawców jak i kredytobiorców w szeregu finansowaniach opartych o zasadę „project finance”, które zazwyczaj stosowane s? w projektach ppp – doradzał m.in. RWE w zwi?zku z finansowaniem projektu farmy wiatrowej.

Tomasz Kaczmarek - adwokat, specjalizuje się w analizie i doradztwie w zakresie różnych modeli finansowania ze szczególnym uwzględnieniem finansowania w   formule „project finance”.

Kwestie techniczne :

Osoby zapisane na wydarzenie dostan? link do strony internetowej, na któr? będ? mogły się zalogować i uczestniczyć w webinarium. Przy logowaniu będzie wymagane podanie danych :   imię, nazwisko, nazwa firmy i stanowisko. Osoby zarejestrowane będ? mogły przekazać link do logowania   innym osobom z firmy.

Partner merytoryczny :

Webinarium odbędzie się w języku polskim.

Udział w webinarium jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!