Co zrobić by dłużnik płacił?

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czy bezskuteczna egzekucja zamyka możliwości uzyskania spłaty lub nałożenia sankcji na nierzetelnych dłużników?

W sytuacji kiedy egzekucja dokonywana przez komornika okazuje się bezskuteczna, wierzyciele mog? uznać, że droga do dochodzenia należności została zamknięta lub że dłużnicy albo ich przedstawiciele pozostaj? bezkarni. Istniej? jednak możliwości dochodzenia wierzytelności z maj?tku osobistego oraz inne sankcje na nierzetelnych płatników.

Uczestnicy seminarium dowiedz? się jakimi instrumentami prawnymi mog? posługiwać się wierzyciele w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania dochodzenia należności przez dłużników będ?cych spółkami prawa handlowego.

Dlaczego warto uczestniczyć ?

W trakcie seminarium przedstawione zostan?:

  1. zagadnienia dotycz?ce możliwości i przesłanek dochodzenia zobowi?zań z maj?tku osobistego przedstawicieli dłużników,  
  1. kwestie zwi?zane z możliwości? nakładania szczególnych sankcji na przedstawicieli dłużnika w razie doprowadzenia do celowej niewypłacalności,  
  1. sankcje karne za działania dłużników maj?ce na celu utrudnianie lub uniemożliwianie dochodzenia należności.

Grupa docelowa:

Do udziału w seminarium zapraszamy członków zarz?du, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów prawnych, a także inne osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmach.

W programie:

  1. Rodzaje odpowiedzialności  
  1. Różnice odpowiedzialności w spółkach osobowych i spółkach kapitałowych:  

 ?                 zasady odpowiedzialności za zobowi?zania w spółkach osobowych (w tym zagadnienia dot. odpowiedzialności subsydiarnej)
  

 ?                 zasady odpowiedzialności za zobowi?zania w spółkach kapitałowych

 

  1. Zagadnienia dotycz?ce odpowiedzialności osobistej w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółek osobowych i kapitałowych  
  1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcja celowej niewypłacalności dłużnika lub raż?cego niedbalstwa  
  1. Zagadnienia dotycz?ce odpowiedzialności karnej za utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo, dowolne zaspokajanie wierzycieli  

Partner seminarium:  

http://www.bbp.pl/  

Prelegenci:

    

Ludomir Biedecki

Radca prawny i partner w kancelarii Biedecki Biedecki Olejnik. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, transakcjach na rynkach kapitałowych i kwestiach regulacyjnych zwi?zanych z obrotem instrumentami finansowymi oraz finansowaniu działalności i restrukturyzacji maj?tkowej przedsiębiorstw. Reprezentuje również klientów w sporach s?dowych. Regularnie doradza krajowym i zagranicznym firmom.

    

Anna Herman

Aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii Biedecki Biedecki Olejnik. Zajmuje się prowadzeniem postępowań s?dowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i karnego wykorzystuj?c doświadczenie zdobyte w toku odbywania aplikacji prokuratorskiej oraz sędziowskiej. Uczestniczy również w transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza podmiotom gospodarczym jak i klientom indywidualnym.

--------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy   kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!