Cash pooling. Dlaczego warto?

Cena :
650 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
800 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

Informacje o zniżkach powyżej.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W dobie silnej ekspansji gospodarki, rozwoju inwestycji i konsolidacji podmiotów gospodarczych coraz istotniejsze staj? się nowe możliwości generowania kapitału na rozwój przedsiębiorczości. Źródeł finansowania nleży przede wszystkim szukać w ramach samej struktury holdingowej poprzez minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności. Cash pooling jest instrumentem, do którego coraz częściej i chętniej sięgaj? grupy kapitałowe w celu ograniczenia bież?cych kosztów działania. Również banki zaczęły wprowadzać w swej ofercie usługi cash pooling’owe aby tym lepiej odpowiadać na potrzeby największych klientów korporacyjnych.

Konferencja pod patronatem Zwi?zku Banków Polskich

http://www.zbp.pl/index.html

Program wykładu:

8.30 -  9.00 - Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10 - Powitanie i słowo wstępu - Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP oraz Andrzej Wolski, Dyrektor Generalny Zwi?zku Banków Polskich.

9.00 - 13.00 - Cash pooling i netting jako formy finansowania wewnętrznego spółek; prowadz?cy mec. Przmysław Cichulski, Wierzbowski Eversheds

       1).   Zastosowanie i adresaci struktur cash pooling'owych i nettingo'wych,
       2).   Dlaczego cash pooling? Korzyści z zastosowania cash pooling'u wobec innych form finansowania,  
       3).   Dlaczego netting? Korzyści z zastosowania netting'u,
       4).   Najczęściej wykorzystywane w praktyce struktury cash pooling'u i netting'u, aspekt światowy i polski,
       5).   Rodzaje struktur cash pooling'owych i netting'owych wykorzystywanych w Polsce,
       6). Cash pool wirtualny i rzeczywisty - praktyczne różnice oraz konsekwencje prawne wynikaj?ce z różnic  między poszczególnymi strukturami,
       7). Cash pool rzeczywisty oparty na cesji i subrogacji - praktyczne omówienie różnic prawnych i  konsekwencji  z tego wynikaj?cych,
       8). Analiza korzyści z cash pooling'u wirtualnego i rzeczywistego - przykłady przy saldach zarówno   dodatnich  jak i ujemnych,

11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa

       9). Struktura zero-balancing cross-border cash pooling - case study,
       10). Charakter prawny netting'u,
       11). Rodzaje netting'u, implikacje prawne,
       12). Wady cash pooling'u i netting'u,
       13). Zalecane kroki poprzedzaj?ce wybór danej struktury cash pooling'owej i netting'owej
       14). Wybrane problemy cash pooling'u i netting'u

13.00 - 13.10 - Pytania i dyskusja

13.10 - 14.00 - Lunch

14.00 - 16.00 - Podatkowe aspekty zarz?dzania płynności? finansow? w grupach kapitałowych, prowadz?cy Marcin Guzewicz, PricewaterhouseCoopers

1). Cash pooling

 • charakter usługi (zero balance cash pooling oraz notional cash pooling)
 • implikacje w:
                - podatku dochodowym od osób prawnych (w tym niedostateczna kapitalizacja)
               - podatku VAT
               - podatku od czynności cywilnoprawnych
               - prawie dewizowym

2). Wielostronne potr?canie wierzytelności - netting

 • implikacje w:
                - podatku dochodowym od osób prawnych (w tym różnice kursowe)
               - podatku VAT
               - podatku od czynności cywilnoprawnych
               - prawie dewizowym

3). Cash management

 • inne formy finansowania i ich skutki podatkowe

16.00 - 16.15 - Pytania i dyskusja

Prelegenci:

mec. Przemysław Cichulski

Przemysław jest radc? prawnym i szefem zespołu Bankowość i Finanse w Kancelarii Wierzbowski Eversheds. Jego praktyka obejmuje znajomość najważniejszych dziedzin zwi?zanych z prawem bankowym, handlowym, cywilnym oraz szeroko pojętym prawem finansowym.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów rynku finansowego, z czego ponad 5 letnie w strukturach Raiffeisen Bank Polska i BIG Bank Gdański, głównie w departamentach prawnych i ryzyk kredytowych tych banków. Ma   doświadczenie w zakresie koordynacji i nadzorowania złożonych transakcji finansowych i procesów prawnych, a także doradztwa w sprawach strukturyzacji transakcji finansowych, zabezpieczeń wierzytelności w ramach transakcji i windykacji. Doradzał w procesach organizacji przedsiębiorstw, takich jak organizowanie joint ventures, biur przedstawicielskich i filii.
Przemysław Cichulski jest autorem licznych artykułów w czasopismach prawniczych i prelegentem w czasie seminariów i konferencji.

Zespół prawa Bankowość i Finanse kancelarii Wierzbowski Eversheds jest rekomendowany w edycji 2007 informatora „The European Legal 500“.

Marcin Guzewicz

Marcin Guzewicz, Starszy Menedżer w Zespole Usług Finansowych w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Marcin jest absolwentem wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z PricewaterhouseCoopers zwi?zany jest od 1998 r. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Marcin specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla klientów z sektora finansowego. Był zaangażowany w liczne projekty dotycz?ce analizy skutków podatkowych produktów cash pooling, cash management, sekurytyzacji oraz innych strukturyzowanych produktów finansowych.

Przez ostatnie kilka lat jego specjalizacja obejmowała również przeprowadzanie przegl?dów podatkowych typu due diligence przy transakcjach nabycia polskich przedsiębiorstw oraz optymalizację podatkow? przekształceń własnościowych w ramach grup kapitałowych.

  Maciej Wilczkiewicz

Maciej Wilczkiewicz. Starszy Konsultant w Zespole Usług Finansowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w PricewaterhouseCoopers od 2002 roku. Autor publikacji z dziedziny podatków (w tym: z zakresu różnic kursowych, sekurytyzacji). W 2006 r. zdał egzamin na doradcę podatkowego. Zajmuje się obsług? klientów z sektora finansowego, głównie banków. Maciej uczestniczył w wielu projektach z zakresu analizy implikacji podatkowych struktur typu cash pooling i cash management oraz sekurytyzacji.

  Partnerzy merytoryczni konferencji:

Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony

Zniżki:

 • druga osoba zapisana z tej samej firmy - zniżka 5% od ceny podstawowej

 • trzecia i każda kolejna osoba zapisana z tej samej firmy - 10% zniżki od ceny podstawowej

UWAGA! Banki nie będ?ce członkami CCIFP a stowarzyszone w Zwi?zku Banków Polskichn korzystaj? z 15% zniżki przy zapisie na konferencję (od stawki dla firm niestowarzyszonych).

Wymienione powyżej zniżki nie ulegaj?  ł?czeniu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin