Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce.

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: CMS Cameron McKenna

1.  Pojęcie sporu gospodarczego.

2.  Sposoby rozwi?zywania sporów gospodarczych:
a)  s?dy powszechne;
b)   arbitraż gospodarczy;
c)  alternatywne sposoby rozwi?zywania sporów gospodarczych.

3.  Arbitraż gospodarczy w Polsce:
  a)  arbitraż przed s?dami ad hoc;
  b)  arbitraż przed stałymi s?dami arbitrażowymi.

4.  Postępowanie przed S?dem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie:
  a)  organizacja s?du arbitrażowego;
  b)  wybór arbitrów;
  c)  pozew i postępowanie przed s?dem arbitrażowym;
  d)  wyrok.

5.  Projekt zmian przepisów kodeksu postępowania cywilnego o arbitrażu.

6.  Rodzaje alternatywnych sposobów rozwi?zywania sporów gospodarczych.

7.  Mediacja gospodarcza w Polsce:
a)  pojęcie mediacji gospodarczej;
b)   zalety mediacji gospodarczej;
c)  zagrożenia zwi?zane z poddaniem się mediacji gospodarczej;
d)  rodzaje mediacji gospodarczej i miejsca, gdzie można z niej skorzystać;
e)  centra mediacji gospodarczej w Polsce;
f)  proponowane zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego dotycz?ce mediacji gospodarczej.

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Camron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.  
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS.

Paweł Pietkiewicz, Partner
Paweł Pietkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia adwokata. Studiował także w Belgii oraz na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii, a także na Uniwersytecie Panthéon - Assas w Paryżu, gdzie odbył między innymi roczny kurs DEA z zakresu międzynarodowego prawa handlowego i arbitrażowego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów w Paryżu odbył staże w międzynarodowych firmach prawniczych koncentruj?c się na zagadnieniach arbitrażu międzynarodowego. Reprezentował wielu klientów w postępowaniach przed s?dami arbitrażowymi i powszechnymi. Włada biegle językiem angielskim, zna również język francuski.

Violetta Huryn, Aplikant radcowski
Absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego działaj?cego na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Uniwersytetu w Cambridge. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego DESS prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Doświadczenie zawodowe Violetty Huryn obejmuje postępowania s?dowe i arbitrażowe dotycz?ce sporów z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego i handlu międzynarodowego. Podczas rocznego stażu w naszym biurze londyńskim zajmowała się także sprawami arbitrażowymi prowadzonymi zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym ICC, kwestiami jurysdykcyjnymi oraz mediacj?. Violetta Huryn jest mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej i członkiem Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 08.09.2004)

2.             W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!