12.07 Francuski biznesowy dla nauczycieli


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
2 900 PLN / osoby
Uwaga: Oferujemy preferencyjne stawki dla pracowników firm stowarzyszonych (2 300 PLN)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny kurs letni

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka francuskiego, ucz?cych lub zamierzaj?cych nauczać francuski język biznesowy. Jest to wyj?tkowa okazja aby nabyć wiedzę o tym, jak w skuteczny i praktyczny sposób nauczać o świecie biznesu. Zajęcia prowadzone s? w oparciu o materiały źródłowe oraz duż? ilość ćwiczeń praktycznych.

 

Data: 12 – 17 lipca 2010 (48  godzin lekcyjnych  - 6 dni szkolenia po 8h lekcyjnych)

Cena: 2  900 PLN / osoby

 

Cele kursu:

-                   Nabycie i/lub aktualizacja wiedzy o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym

-                   Umiejętność właściwego doboru  ?  strategii   ? nauczania w przypadku francuskiego języka biznesowego

-                   Umiejętność tworzenia własnych pomocy pedagogicznych do nauki języka biznesowego

 

Proponujemy:

-                   Interaktywne zajęcia, polegaj?ce na wymianie opinii i doświadczeń między uczestnikami

-                   Zróżnicowane formy i metody pracy  : ćwiczenia wdrażaj?ce, wykorzystanie dokumentów autentycznych, studia przypadku, itp.

-                   Możliwość dostępu do podręczników stosowanych w nauczaniu francuskiego języka biznesowego

-                   Dostęp do przykładowych ćwiczeń przygotowuj?cych do egzaminów Izby Paryskiej CCIP

 

W programie:

 

1. Wprowadzenie do nauczania języka francuskiego biznesowego

 ?                 Cele nauczania francuskiego języka biznesowego

 ?                 Jak przygotowywać własne materiały pedagogiczne i jak je wykorzystywać ?

 ?                 Dostępne źródła pedagogiczne do nauczania francuskiego języka biznesowego

 ?                 Propozycje podręczników stosowanych w nauczaniu

 ?                 Rodzaje dyplomów i egzaminy CCIP (przykłady testów)

 

2. Podstawowe terminy odnosz?ce się do gospodarki

 ?                 Kluczowe słowa

 ?                 Podmioty gospodarcze i obieg gospodarczy

 ?                 Produkcja

 ?                 Praca i kapitał

 ?                 Rodzaje osi?ganych dochodów i redystrybucja

 ?                 Konsumpcja i oszczędzanie

 ?                 Wskaźniki pozwalaj?ce określić aktywność gospodarcz?

 

3. Komunikacja

 ?                 Komunikacja ustna – podejmowanie gości, telefon, kalendarz

 ?                 Komunikacja pisemna

o               Wewnętrzna

 ?                 notatka służbowa, protokół, sprawozdanie, raport

o               Zewnętrzna

 ?                 zasady redagowania korespondencji handlowej

 ?                 podstawowe cechy stylu urzędowego

 ?                 podstawowe zwroty stosowane w korespondencji handlowej

 ?                 listy i ich specyfika (zapytanie ofertowe, zamówienie, reklamacja, odpowiedź na reklamację, prośba o przedłużenie terminu płatności, monity, wezwanie do zapłaty i inne

 

4. Podstawowe pojęcia odnosz?ce się do działalności przedsiębiorstwa

 

 ?                 Organizacja przedsiębiorstwa: zasady funkcjonowania, zakładanie firmy (otoczenie, formalności, różne formy prawne przedsiębiorstw), wewnętrzna organizacja, rozwój, ogłoszenie upadłości

 

 ?                 Zasoby ludzkie i kwestie kadrowe w firmie: zarz?dzanie HR, umowa o pracę, różne rodzaje umów o pracę, zwolnienie pracownika, zwolnienia indywidualne i grupowe, rekrutacja, rozmowa o pracę, redagowanie CV, i listu motywacyjnego, sposoby zarz?dzania personelem

 

 ?                 Finanse w firmie  : zarz?dzanie finansami, księgowość, konto księgowe, bilans, rachunek wyników, operacje handlowe: zamówienie, dostawa, fakturowanie, różne środki płatnicze źródła finansowania przedsiębiorstwa, różne możliwości lokowania pieniędzy, relacje z bankami (konto bankowe, usługi bankowe, rodzaje kredytów, karty bankowe), relacje z ubezpieczycielem, system podatkowy

 

 ?                 Marketing i sprzedaż w przedsiębiorstwie: różne rodzaje potrzeb, zachowania konsumentów, działania marketingowe (rozpoznanie rynku, wprowadzenie produktu na rynek, polityka handlowa, dystrybucja, reklama), dokumenty wykorzystywane w sprzedaży: warunki sprzedaży, dostawy, płatności, obniżki cen, faktury, siła sprzedaży, techniki sprzedaży

  
-------------------------------------------------------------------------------------

W ramach udziału w kursie, uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego kopie autentycznych dokumentów.

Na zakończenie kursu, CCIFP wydaje certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!