05.10 Nieruchomości - aspekty prawno-podatkowe i proces inwestycyjny


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Seminarium poświęcone jest wybranym aspektom obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego. Poruszymy zagadnienia, wskazywane jako te, które najczęściej budz? problemy wśród inwestorów, deweloperów i innych podmiotów działaj?cych na rynku nieruchomości.   

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem spotkania jest omówienie podatkowych aspektów nabywania nieruchomości oraz wyjaśnienie najważniejszych zagadnień zwi?zanych z prowadzeniem procesu budowlanego, tj. wybranych decyzji, odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego oraz praktykowanymi zasadami wynagradzania.

 

Uczestnikom przybliżone zostan? procedury zwi?zane z  wydaniem decyzji o  warunkach zabudowy i  decyzji o  pozwoleniu na budowę. Omówimy   potencjalne problemy, jakie może napotkać inwestor ubiegaj?cy się o  wydanie wyżej wymienionych decyzji,  a także  proponowane sposoby ich rozwi?zania.  

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców, podwykonawców, zamawiaj?cych usługi budowlane i remontowe oraz inne podmioty działaj?ce na rynku nieruchomości.

 

W programie:

 

  1. Decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę – wybrane problemy praktyczne:

 ?                   postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 ?                   postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

 ?                   najczęściej spotykane problemy i propozycje ich rozwi?zania

 

  1. Wybrane aspekty umowy o roboty budowlane; wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane.  
  1. Możliwe rodzaje odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego (case study); odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa, solidarna i in solidum.  
  1. Podatki w transakcjach nieruchomościowych - wybrane problemy praktyczne:

 ?                   prawno-podatkowe struktury nabywania nieruchomości: asset purchase deal versus share purchase deal

 ?                   alternatywne do sprzedaży formy prawne przeniesienia własności nieruchomości

 ?                   restrukturyzacje assetów nieruchomościowych przed transakcj? w celu optymalizacji opodatkowania (step-up)

 ?                   refinansowanie transakcji nieruchomościowych – różnice kursowe oraz opodatkowanie odsetek    

 

  1. Pytania i odpowiedzi.

Partner merytoryczny:

http://www.whitecase.com/warsaw/

Seminarium poprowadz?:

  

Jolanta Kalecińska-Rossi

Partner w kancelarii White & Case. W swojej praktyce koncentruje się na rynku nieruchomości. Przeprowadziła wiele transakcji dotycz?cych nabywania nieruchomości, komercjalizacji i sprzedaży gotowych inwestycji. Poza transakcjami, stale współpracuje z deweloperami, inwestorami, firmami budowlanymi, architektami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. W raporcie „Chambers Europe 2010” mec. Kalecińska otrzymała po raz drugi z rzędu rekomendację „up-and-coming” w kategorii Real Estate.

Marzena Matuszyk-Aubertin

Starszy Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach zwi?zanych z podatkami, transakcjami finansowania, rynkiem nieruchomości oraz złożonymi operacjami korporacyjnymi. Dysponuje bogatym doświadczeniem w doradztwie na rzecz inwestuj?cych w Polsce czołowych firm z Francji oraz innych krajów francuskojęzycznych. Jej doświadczenia obejmuj? również doradztwo prawne w zwi?zku z inwestycjami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Katarzyna Czwartosz

Prawnik, doradza klientom z sektora nieruchomości.  Brała udział w wielu transakcjach dotycz?cych nabywania/sprzedaży nieruchomości. Specjalizuje się także w zagadnieniach zwi?zanych z prowadzeniem inwestycji i komercjalizacj? nieruchomości, w tym również w realizacji projektów typu partnerstwa publiczno – prywatnego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz deweloperów oraz właścicieli/zarz?dzaj?cych centrami handlowymi, prowadziła szereg audytów prawnych nieruchomości.  Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i s?dowych, wł?czaj?c sprawy sporne.

Anna Strużyńska

Prawnik, członek zespołu doradztwa prawnego w sektorze nieruchomości. W swojej praktyce skupia się na prawie cywilnym i handlowym, w szczególności kwestiach nieruchomościowych. Brała udział w doradztwie prawnym dotycz?cym transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz procesu inwestycji budowlanych. Posiada także ma doświadczenie w przygotowywaniu raportów due diligence nieruchomości.

Katarzyna Barańska

Prawnik, członek zespołu doradztwa prawnego w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym w szczególności zagadnieniach zwi?zanych z prawem budowlanym oraz obrotem nieruchomościami. Przed doł?czeniem do zespołu White & Case Katarzyna Barańska odbyła szereg praktyk w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!