01.06 Zagadnienia regulacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu i obrotem produktami żywnościowymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Seminarium poświęcone jest zagadnieniom regulacyjnych wymogów produkcji i sprzedaży żywności, kontroli działalności przedsiębiorców sektora żywnościowego, zastosowania środków naprawczych służ?cych eliminacji zidentyfikowanych ryzyk, wliczaj?c wycofanie produktu z obrotu.  

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem seminarium jest przedstawienie zasad wytwarzania produktów żywnościowych i ich wprowadzania do obrotu. Zagadnienia te obejmuj?, m.in. klasyfikację produktów do poszczególnych grup specjalistycznych, ich oznakowanie, prezentację i reklamę.

 

Uczestnicy dowiedz? się, na co zwrócić szczególn? uwagę, aby unikn?ć ryzyka zwi?zanego m.in. ze złym oznakowaniem produktów żywnościowych czy nieprawidłow? ich klasyfikacj?. Jak postępować podczas inspekcji urzędowych? Jakiego rodzaju środki naprawcze zarz?dzić może inspekcja? Opowiemy także o sankcjach wymierzanych za nieprzestrzeganie przepisów prawa żywnościowego i zasadach ich stosowania.

 

 

Seminarium skierowane jest do:

 

Prezesów, członków zarz?dów, specjalistów zatrudnionych w firmach branży spożywczej odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności procesów produkcji i sprzedaży z prawem (w tym zapewnienie jakości) firm produkuj?cych produkty żywnościowe oraz firm dystrybuuj?cych takie produkty.

 

W programie:

 

  1. Wprowadzenie do tematu
  1. Wprowadzanie na polski rynek produktów żywnościowych – jak unikać najczęstszych błędów?

 ?                   Klasyfikacja produktów żywnościowych – „zwykła żywność”, żywność wzbogacona, suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 ?                   Oznakowanie, prezentacja i reklama - oświadczenia żywieniowe i zdrowotne versus niedozwolone oświadczenia lecznicze, zasady ochrony konsumentów i konkurencji

 ?                   Produkty z pogranicza czyli borderline products – ryzyka prawne zwi?zane z ich klasyfikacj? i sposoby minimalizacji tych ryzyk

 

  1. Regulacyjne wymogi produkcji i sprzedaży żywności

 ?                   Obowi?zki podmiotów w łańcuchu produkcji i dostaw żywności

 ?                   Czym jest bezpieczna żywność?

 ?                   Dobra Praktyka Higieniczna i HACCP

 

  1. Inspekcja i co dalej ?

 ?                   Kontrola działalności przedsiębiorców sektora żywnościowego: inspekcja handlowa, sanitarna, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 ?                   Dialog z inspekcj? w toku kontroli

 ?                   Sankcje stosowane przez inspektorów

 ?                   Zastosowanie środków naprawczych w celu usunięcia niebezpieczeństwa, w tym wycofanie produktu z obrotu

 

 

Seminarium poprowadz?:

 

    Ewa Butkiewicz  
Radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie kieruje Zespołem Life Science i Postępowań Regulacyjnych. Doradza klientom w szczególności w zakresie zagadnień regulacyjnych i handlowych zwi?zanych z działalności? sektora life science. Specjalizuje się w prawie żywnościowym, prawie farmaceutycznym, regulacjach dotycz?cych kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Jest Przewodnicz?c? Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie.

Joanna Krakowiak
R
adca prawny, członek Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Koncentruje się na doradztwie dla klientów z branży żywnościowej i farmaceutycznej, m.in. w zakresie procedur dopuszczania do obrotu, reklamy i znakowania szerokiego spektrum leków OTC i Rx, wyrobów medycznych, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia oraz kosmetyków. Doradza w kwestiach zwi?zanych z klasyfikacj? borderline products. Reprezentuje klientów w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sprawach patentowych.

Sylwia Paszek
Radca prawny, członek Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie wyrobów medycznych, a także w prawie żywnościowym. Doradza zarówno przy wprowadzaniu konkretnych produktów na polski rynek, jak i przy podejmowaniu określonych rodzajów działalności. Reprezentuje klientów w toku inspekcji prowadzonych przez organy administracji publicznej (handlowej, sanitarnej) oraz wspiera w wyborze optymalnych środków pozwalaj?cych na minimalizowanie negatywnych skutków niezgodności z prawem; prowadzi procedury wycofania produktów z obrotu.


Partner merytoryczny:

http://www.wardynski.com.pl


Patronat nad wydarzeniem:

http://www.pfpz.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!