Analizy i badania

Zmiany w przepisach dotyczących obligacji

<p style="text-align: justify;">Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Moc utraci obowiązująca do tej pory o tym samym tytule ustawaz dnia 29 czerwca 1995 r.</p>

>

Do najważniejszych wprowadzonych zmian w stosunku do obowi?zuj?cych do tej pory regulacji należy zaliczyć:

     rozszerzenie kręgu podmiotów, które mog? emitować obligacje;

     wprowadzenie nowego rodzaju obligacji – tj. obligacji wieczystych;

wprowadzenie podstawy prawnej do ustanawiania zgromadzeń obligatariuszy.

Kr?g podmiotów mog?cych emitować akcje

Do obowi?zuj?cego do tej pory katalogu podmiotów dodano spółki specjalnie powołane w celu emisji obligacji. Dzięki temu do polskiego systemu prawnego wprowadzono konstrukcję znan? i popularn? w zachodnich systemach prawnych, która spotkała się już z zainteresowaniem polskich emitentów, czego przykładem może być niedawna zagraniczna emisja obligacji spółki prawa szwedzkiego PZU Finance AB, utworzonej przez Grupę PZU. Wprowadzenie tej konstrukcji do polskiego systemu prawnego należy z pewności? uznać za krok w dobrym kierunku, poż?dany przez rynek.

Obligacje wieczyste

Na gruncie Nowej Ustawy o Obligacjach, ustawodawca wprowadza dodatkowo nowy rodzaj obligacji - obligacje wieczyste. Zgodnie z jej postanowieniami emitent może emitować obligacje niepodlegaj?ce wykupowi, które będ? uprawniały obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony. Obligacje te będ? jednakże podlegały obligatoryjnemu wykupowi w przypadku (i) ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji emitenta, a także (ii) zwłoki emitenta w wypłacie wynikaj?cych z obligacji świadczeń dla obligatariuszy.

Zgromadzenie Obligatariuszy

Jednym z novum wprowadzonym przez Now? Ustawę o Obligacjach jest także możliwość ustanowienia w Warunkach Emisji Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowi?cego reprezentację ogółu obligatariuszy. Uchwały Zgromadzenia mog? dotyczyć w szczególności tzw. „postanowień kwalifikowanych warunków emisji”.

Podsumowanie

Od kilku lat w Polsce następował rozwój rynku obligacji nieskarbowych, głównie korporacyjnych (a także obligacji emitowanych przez banki spółdzielcze oraz jednostki samorz?du terytorialnego).

W znacznej mierze przyczyniła się do tego stworzona przez Giełdę Papierów Wartościowych platforma Catalyst. Jednakże wielu uczestników rynku wyrażało opinię, iż istniej?ce regulacje s? niewystarczaj?ce dla rozwoju rynku obligacji.

Celem nowej regulacji jest wsparcie rozwoju rynku obligacji, tak aby emisja obligacji mogła dla emitentów pełnić rolę istotnego (o ile nie równoważnego) źródła pozyskiwania kapitału w stosunku do finansowania udziałowego czy też bankowego.

Najciekawsz? instytucj? wprowadzon? przez Now? Ustawę o Obligacjach wydaje się być możliwość ustanowienia zgromadzenia obligatariuszy. Praktyka rynkowa wskaże czy emitenci będ? często i chętnie ustanawiać w warunkach emisji powołanie tego organu. Dodatkowo możliwość zaskarżania uchwał zgromadzenia obligatariuszy może doprowadzić do ukształtowania się ciekawej linii orzecznictwa w zakresie obligacji (w szczególności korporacyjnych), do tej pory praktycznie nieistniej?cej.

Należy mieć więc nadzieję, iż po 1 lipca 2015 r. nast?pi dalszy, dynamiczny rozwoju rynku obligacji w Polsce, a ułatwiaj?cy wielu przedsiębiorstwom pozyskiwanie finansowania.

Legal Alert: Nowa Ustawa o Obligacjach

Do pobrania

Download Nowa-Ustawa-o-Obligacjach.pdf  (PDF • 448 KB) Download Nowa-Ustawa-o-Obligacjach1.pdf  (PDF • 448 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP