Zamówienia krajowe nie kompensują już spadku popytu zagranicznego

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 50,5 pkt. we wrześniu wobec 51,4 pkt. w sierpniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (51,9 pkt.) i konsensusu rynkowego (51,5 pkt.).</p>

>

W rezultacie wskaźnik ukształtował się na najniższym poziomie od października 2016 r. i tylko nieznacznie powyżej granicy 50 pkt. oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności.

Na szczególn? uwagę zasługuje pogłębiaj?cy się spadek nowych zamówień eksportowych w ujęciu miesięcznym. Tempo tego spadku było najszybsze od lipca 2014 r. Uważamy, że spadek popytu zagranicznego był zwi?zany z obserwowanym w ostatnich miesi?cach spowolnieniem w światowym handlu, które ograniczało eksport strefy euro, w tym Niemiec. Tak? ocenę wpiera obserwowana od pocz?tku br. spadkowa tendencja w zamówieniach eksportowych w niemieckim przetwórstwie. Uważamy, że prowadzone w ostatnich miesi?cach działania protekcjonistyczne w światowym handlu nie miały istotnego wpływu na eksport produktów z Polski.

W przeciwieństwie do sierpnia, który charakteryzował się dosyć szybkim wzrostem popytu krajowego, we wrześniu odnotowano również spadek nowych zamówień ogółem. Ponadto, Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji (w ci?gu najbliższych 12 miesięcy) zmniejszył się we wrześniu do najniższego poziomu od listopada 2016 r. Bior?c pod uwagę wyprzedzaj?cy charakter obu wskaźników, wrześniowe dane nie dostarczaj? optymistycznych sygnałów dotycz?cych perspektyw wzrostu aktywności w przetwórstwie.

Pomimo spadku zamówień wzrost bież?cej produkcji był stabilny (składowa równa 50,9 pkt. we wrześniu wobec 51,0 pkt. w sierpniu). Uważamy, że firmy wykorzystywały moce produkcyjne w celu zmniejszenia zaległości produkcyjnych oraz zwiększenia zapasów produktów końcowych – co potwierdza struktura indeksu. Przeciętna wartość polskiego indeksu PMI w okresie lipiec-wrzesień (51,6 pkt.) ukształtowała się znacz?co poniżej swojej średniej wartości w II kw. (53,8 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.). W kolejnych miesi?cach wzrost aktywności w przetwórstwie będzie ograniczany przez spowolnienie w handlu zagranicznym, jednak przyspieszenie popytu krajowego (wpierane przez szybszy wzrost inwestycji) będzie czynnikiem częściowo kompensuj?cym ten negatywny wpływ.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!