Analizy i badania

Wystąpienie J. Yellen kluczowe dla polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,666 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,334 (wzrost o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,123 (wzrost o 7pb).</p>

>

Przez przeważaj?c? część ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym na całej długości krzywej dochodowości. W naszej ocenie ceny polskiego długu spadały głównie ze względu na rosn?c? niepewność dotycz?c? wyniku czerwcowego referendum w sprawie wyst?pienia Wielkiej Brytanii z UE (ostatnie sondaże wskazywały na wzrost prawdopodobieństwa Brexit). Oczekiwania inwestorów dotycz?ce perspektyw polityki monetarnej FED, a także krajowe czynniki miały naszym zdaniem mniejsze znaczenie. W USA mieliśmy bowiem do czynienia ze spadkiem rentowności obligacji, widocznym na całej długości krzywej. Wskazuje, to że oczekiwania na normalizację polityki monetarnej w USA zmniejszały się, co powinno oddziaływać w kierunku wzrostu cen ryzykownych aktywów, w tym polskich obligacji. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z relatywn? na tle ostatnich tygodni stabilizacj? spreadu pomiędzy  polskimi a węgierskimi 10-letnimi obligacjami, co w naszej ocenie sygnalizuje ograniczony wpływ czynników krajowych na spadek cen długu. W pi?tek miała miejsce korekta w reakcji na wyraźnie niższe od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA oraz odczyt indeksu ISM poza przetwórstwem, w wyniku której doszło do spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. Niemniej jednak, w pi?tek spread pomiędzy polskimi i niemieckimi 10-letnimi benchmarkowymi obligacjami zwiększył się do najwyższego poziomu od stycznia 2014 r.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie dzisiejsze wyst?pienie szefowej FED J. Yellen. Naszym zdaniem, z uwagi na pi?tkowe wyraźnie słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiej gospodarki (patrz powyżej) jego wydźwięk będzie najprawdopodobniej gołębi, co może oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji. Publikacja danych nt. chińskiego bilansu handlowego oraz wstępnego indeksu Uniwersytetu Michigan, a także posiedzenie RPP nie będ? miały istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP