Analizy i badania

Wskaźniki koniunktury wskazują na wewnętrzny decoupling w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i usług) w obszarze wspólnej waluty wzrósł w grudniu do 52,1 pkt. wobec 51,7 pkt. w listopadzie, co jest jego najwyższą wartością od trzech miesięcy.</p>

>

Złożyły się na to wyższe wartości indeksu dotycz?cego bież?cej produkcji w przetwórstwie (wzrost do 54,9 pkt. z 53,1 pkt.) i spadek wskaźnika dotycz?cego sektora usług (do 51,0 pkt. z 51,2 pkt.). A zatem ożywienie w strefie euro pozostaje silnie zróżnicowane pod względem sektorowym. Jest ono skoncentrowane w sektorze przetwórstwa, co wynika przede wszystkim z silnego popytu zewnętrznego. Z kolei w sektorze usług nadal mamy do czynienia ze spowolnieniem wynikaj?cym z niskiego popytu wewnętrznego.

Ponadto niepokoj?cym pozostaje fakt silnych rozbieżności w przebiegu koniunktury (decoupling) w dwóch największych gospodarkach obszaru wspólnej waluty. Z jednej strony mamy do czynienia z wci?ż silnym ożywieniem w Niemczech (lekki spadek indeksu PMI do 55,0 pkt. z 55,4 pkt. w listopadzie) – oczekujemy, że wzrost PKB w tej gospodarce w IV kw. ub. roku wyniósł 0,4% kw/kw wobec 0,3% w III kw. Z kolei słabn?ca koniunktura we Francji (spadek indeksu PMI do 47,3 pkt. z 48,0 pkt. w listopadzie) sugeruje, iż druga największa gospodarka strefy euro może odnotowad spadek PKB w IV kw., co w przypadku utrzymania się ujemnej dynamiki PKB w I kw. 2014 r. oznaczałoby ponowne wejście francuskiej gospodarki w tzw. techniczn? recesję.

Z pozostałych paostw strefy euro napłynęły jednak pozytywne sygnały. Zagregowany wskaźnik PMI osi?gn?ł w Hiszpanii najwyższ? wartośd od 77 miesięcy (53,9 pkt.), a w Irlandii i we Włoszech najwyższ? od 2 miesięcy (odpowiednio 58,6 pkt. i 50,0 pkt.). Można oczekiwad, że poprawa sytuacji gospodarczej w tych paostwach ma charakter trwały. Wskazuj? na to postępuj?ce wzrosty składowych indeksu PMI dotycz?cych nowych zamówieo oraz zatrudnienia.

Pomimo wewnętrznych rozbieżności w tempach wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach w obszarze wspólnej waluty, niekwestionowanym faktem jest poprawa sytuacji w strefie euro ogółem. Tym samym grudniowe dane o koniunkturze stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, iż w IV kw. ub. roku dynamika PKB w strefie euro zwiększy się do 0,2% kw/kw wobec 0,1% w III kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin