Aktualności firm stowarzyszonych

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W dniu 14 czerwca 2017 roku, przedstawiciele Miasta Mława i Ondeo Polska (Grupa SUEZ), przy udziale władz regionalnych oraz reprezentantów Ambasady Francji w Polsce uroczyście rozpoczęli budowę nowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie, wbudowując kamień węgielny pod fundamenty inwestycji. To kolejny ważny krok w realizacji Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) - pionierskiej w skali kraju umowy na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Mławie. </strong></span></span></p>

>

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła proces budowy oczyszczalni. W zamurowanej w fundamentach kapsule czasu znalazł się akt erekcyjny podpisany przez gości honorowych: Burmistrza Miasta Mława – Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Szefa Misji Ambasady Francji w Polsce – Sylvaina Guiaugué’a, Prezesa Ondeo Polska – Manuela Niveta, Przewodnicz?cego Rady Miasta Mława – Leszka Ośliźloka, Wiceprezes SUEZ Polska – Katarzynę Muszyńsk?, Skarbnika Miasta Mława – Henryka Antczaka, Starostę Mławskiego – Włodzimierza Wojnarowskiego, Dziekana Dekanatu Mławskiego – ks. Prałata dr. Kazimierza Ziółkowskiego oraz Dyrektora ds. Rozwoju Ondeo Polska – Tomasza Strzeleckiego. Swoj? obecności? uroczystość uświetniła również Pani Poseł Anna Cicholska.

Na pami?tkę tego wydarzenia, dla pamięci przyszłych pokoleń, w kapsule zamknięto również zdjęcie oficjeli podpisuj?cych akt, polskie monety, wydanie lokalnej prasy oraz dwa rysunki wybrane w konkursie pt. „Dlaczego woda jest ważna” przygotowane przez uczniów mławskich szkół podstawowych.

Podpisana w dniu 1 lipca 2016 roku, umowa PPP w Mławie jest najdłuższym kontraktem w Polsce oraz jednym z nielicznych, zawartych w branży wodoci?gowo-kanalizacyjnej. Ł?cznie SUEZ będzie odpowiadał za instalację przez najbliższe 33 lata. Zaprojektowanie i budowę zakładu zaplanowano na maksymalnie 3 lata, a okres eksploatacji, od 30 czerwca 2019 do 2049 roku. Koszt budowy szacowany jest na 47 mln złotych i będzie w pełni sfinansowany przez kapitał SUEZ oraz planowane wsparcie zewnętrzne. Finansowanie w ramach PPP jest korzystne dla gminy, ponieważ uwalnia samorz?dowe środki corocznie przeznaczane na inwestycje i utrzymanie infrastruktury wodoci?gowo-kanalizacyjnej. W efekcie zmniejsza się koszt projektu dla Miasta i jego mieszkańców, a zaoszczędzone środki mog? być wydatkowane na inne projekty pożytku publicznego.

Zgodnie z umow? PPP inwestycję zrealizuje spółka Ondeo Polska (Grupa SUEZ) będ?ca międzynarodowym liderem z zakresu ochrony środowiska, z przeszło 150-letni? tradycj?. Będzie odpowiadać za budowę nowoczesnej instalacji oczyszczania ścieków o maksymalnej wydajności dobowej 10 900 m3. Jednocześnie partner prywatny przej?ł w dniu podpisania umowy eksploatację istniej?cej instalacji, zapewniaj?c w ten sposób ci?głość oczyszczania ścieków oraz bior?c na siebie wszystkie ryzyka z tym zwi?zane. Eksploatacja istniej?cej instalacji, jak i nowo budowanej będzie prowadzona przy udziale lokalnego personelu. Według zapisów umowy PPP, Partner Prywatny przej?ł wyznaczony przez Miasto Mława personel dedykowany do eksploatacji instalacji, udzielaj?c pracownikom 5-letniej gwarancji pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Bardzo ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest również sposób wynagradzania partnera prywatnego, który otrzymuje, określon? w przetargu, stawkę za oczyszczanie 1 m3 ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru – dzięki zastosowaniu tego mechanizmu cena jest bardzo łatwo przewidywalna w długiej perspektywie czasu.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Mławie jest kolejnym sukcesem SUEZ w Polsce i mamy nadzieję, że inne miasta zdecyduj? się pójść śladem Burmistrza Kowalewskiego. Przykład tej oczyszczalni udowadnia, że samorz?dy mog? efektywnie kosztowo i technologicznie współpracować z prywatnymi inwestorami, rozwi?zuj?c ważne zadania zwi?zane z modernizacj? infrastruktury wodoci?gowo-kanalizacyjnej. Nowa instalacja to korzyść dla mieszkańców i środowiska. – powiedział Manuel Nivet – Prezes Ondeo Polska (Grupa SUEZ).

Po stronie partnera publicznego pozostaje zapewnienie strumienia ścieków równego 1  630  000 m3/rok przez okres pierwszych 20 lat eksploatacji nowej oczyszczalni. W przypadku zmiany powyżej –/+3 proc. cena będzie automatycznie indeksowana o różnicę – oznacza to, że w przypadku większych przepływów cena będzie malała. Ścieki będ? dostarczane sieciami kanalizacyjnymi z terenu Gminy Mława.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorz?dów. Dzięki tej formule można realizować poważne inwestycje przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu środków budżetowych. Budowa oczyszczalni w Mławie w ramach PPP pozwoli rozwi?zać problem gospodarki ściekowej w mieście na 30 lat. Firma Ondeo, która j? wybuduje, będzie przez ten okres zarz?dzała obiektem i finansowała przedsięwzięcie.

Rozpoczynaj?c współpracę nad największ? w Polsce inwestycj? w formule PPP, myślimy perspektywicznie i dajemy dobry przykład innym samorz?dom, które już zaczynaj? się poważnie interesować tego typu rozwi?zaniami. Jestem pewien, że formuła PPP otwiera nam wszystkim drogę do lepszej przyszłości. – powiedział Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława.

***

SUEZ – lider na rynku międzynarodowym

Grupa SUEZ jest liderem w branży usług zwi?zanych z ochron? środowiska. Firma powstała w 1858 r. z inicjatywy Ferdynanda Lessepsa w celu budowy Kanału Sueskiego. SUEZ tworz? specjalistyczne spółki dostarczaj?ce innowacyjne rozwi?zania w modelu gospodarki cyrkularnej, w zakresie recyklingu i odzysku odpadów oraz infrastruktury do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Obecnie SUEZ w Europie i na świecie odbiera odpady od ponad 57 mln osób, dostarcza wodę pitn? do 92 mln i oczyszcza ścieki od 66 mln ludzi. Grupa rocznie odzyskuje ponad 16 mln ton surowców z 44 mln ton zagospodarowywanych odpadów, wytwarzaj?c z nich 5 TWh energii. W 2015 roku Grupa odnotowała przychody na poziomie 15,3 mld EUR.

W Polsce SUEZ jest obecny od 1992 roku, gdzie zatrudnia ponad 2 500 osób w spółkach zajmuj?cych się gospodark? odpadow? oraz wodno-kanalizacyjn?. W ostatnich latach podpisała dwie umowy w formule PPP – w Poznaniu (budowa i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych) i Mławie.

www.suez.pl

Kontakt dla mediów

Agata Laskowska agata.laskowska(@)suez.com, tel. +48  515  224 251

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19