W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC, na którym utrzymane zostały dotychczasowe parametry polityki monetarnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z komunikatem, EBC oczekuje, że stopy procentowe zostaną najprawdopodobniej utrzymane na obecnym poziomie przez dłuższy okres, znacząco przekraczający horyzont programu skupu aktywów (tzw. forward guidance). Niezmieniony został fragment mówiący, że EBC jest gotów zwiększyć skalę lub wydłużyć horyzont programu skupu aktywów.</p>

>

W komunikacie po posiedzeniu utrzymany został również zapis, że w ocenie EBC czynniki ryzyka dla wzrostu gospodarczego w strefie euro s? zbilansowane. Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały wyniki wrześniowej projekcji ekonomicznej. Ścieżka inflacji została nieznacznie zrewidowana w dół względem czerwcowej projekcji. EBC obecnie prognozuje, że inflacja w strefie euro w 2017 r. wyniesie 1,5% (1,5% w czerwcowej projekcji), 1,2% w 2018 r. (1,3%) oraz 1,5% w 2019 r. (1,6%). W przypadku PKB prognoza na 2017 r. została zrewidowana w górę do 2,2% (1,9%), podczas gdy prognozy na 2018 r. i 2019 r. nie zmieniły się i wynosz? odpowiednio 1,8% oraz 1,7%. Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi zgodnie z naszymi oczekiwaniami nawi?zał do wspomnianego w ostatnim Minutes umocnienia euro względem dolara obserwowanego od końca ub. r. (por. MAKROmapa z 21.08.2017). M. Draghi powiedział, że choć kurs walutowy jest istotny dla wzrostu gospodarczego oraz inflacji, to nie jest on celem  polityki monetarnej EBC. Draghi powiedział również, że Rada Prezesów przeprowadziła wstępn? dyskusję dotycz?c? przyszłości programu skupu aktywów. Jednocześnie odpowiadaj?c na pytania podczas konferencji Draghi zasygnalizował, że większość decyzji dotycz?cych przyszłości programu skupu aktywów zostanie podjęta w październiku. W reakcji na wypowiedzi Draghiego doszło do umocnienia euro względem dolara. Wypowiedzi prezesa EBC na konferencji prasowej po posiedzeniu stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, w którym zakładamy, że EBC nie będzie zwlekał z podjęciem decyzji do grudniowego posiedzenia, gdyż mogłoby to doprowadzić do podwyższonej zmienności na rynku z uwagi na zbliżaj?cy się sygnalizowany w komunikatach minimalny czas trwania programu („co najmniej do końca 2017 r.). Uważamy, że na posiedzeniu w październiku EBC podejmie decyzję o stopniowym wygaszeniu programu od stycznia 2018 r. wydłużaj?c go do czerwca. Zmniejszona zostanie również skala skupu z 60 mld EUR do 40 mld EUR miesięcznie. Jednocześnie uważamy, że EBC nie podniesie stóp procentowych wcześniej niż w II poł. 2019 r

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!