W oczekiwaniu na boom w inwestycjach JST

<p style="text-align: justify;">Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) opublikowana przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że po II kw. br. osiągnięta została nadwyżka w wysokości 13,5 mld zł wobec 12,4 mld zł po I kw.</p>

>

W tym kontekście na szczególn? uwagę zasługuje przedstawiony w tym samym dokumencie planowany wynik budżetów JST na koniec br. (deficyt w wysokości 17,5 mld zł). Osi?gnięcie nadwyżki w budżetach JST na koniec I poł. roku nie jest wydarzeniem wyj?tkowym. W ostatnich latach w ci?gu pierwszych trzech kwartałów saldo bilansu JST pozostawało dodatnie i zwiększało się. Dopiero w czwartym kwartale ulegało ono znacznemu obniżeniu (nawet do ujemnych wartości) ze względu na wzorzec sezonowy wydatków realizowanych przez JST (por. wykres). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach JST planowały osi?gnięcie deficytu w swoich budżetach na koniec roku. Konkretny poziom zaplanowanego na koniec roku salda budżetów JST ulegał rewizji w ci?gu roku, jednak od co najmniej 2003 r. nie został on osi?gnięty – rzeczywisty wynik budżetów JST był wyższy od celu.

Na podstawie dostępnych planów budżetowych na koniec II kw. br. i zależności obserwowanych w poprzednich latach oszacowaliśmy, jakie będzie prawdopodobne wykonanie budżetu JST na koniec 2017 r. Co do zasady całoroczne dochody i wydatki bież?ce JST były w ubiegłych latach realizowane zgodnie z planem przedstawionym na koniec II kw. (tj. stopień ich wykonania przekraczał 95%). W przypadku dochodów JST, stopień realizacji planu na koniec II kw. jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzaj?cym wykonania dochodów na koniec roku (por. wykres). Korzystaj?c z powyższej zależności oraz bior?c pod uwagę, że na koniec czerwca całoroczny plan dochodów został zrealizowany w 41,4% oczekujemy, że na koniec br. zostanie on zrealizowany w 100,5%. W efekcie szacujemy, że dochody JST w tym roku wynios? 231,4 mld zł. W ostatnich latach wykonanie wydatków bież?cych względem całorocznego planu opublikowanego na koniec II kw. zawierało się w przedziale 97,0%-100,5% i wyniosło średnio 98,2%. Przyjmuj?c, że tegoroczne zaplanowane wydatki bież?ce JST zostan? wykonane w całości, będ? one równe 195,3 mld zł. Uważamy, że jest to konserwatywne założenie bior?c pod uwagę, że w br. wykonanie planu dla wydatków bież?cych po II kw. było najwyższe od co najmniej 2012 r.

Główn? przyczyn? wyższego od planowanego salda budżetów JST w ostatnich latach było niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych. Dokładn? analizę kształtowania się wydatków inwestycyjnych JST przeprowadziliśmy w MAKROmapie z 05.06.2017. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że plany wydatków inwestycyjnych (podobnie jak inne elementy budżetów JST) ulegaj? zmianom w ci?gu roku. Na podstawie dostępnych danych za lata 2003-2016 zaobserwowaliśmy, że rzeczywiste wydatki inwestycyjne kształtowały się przeciętnie o 15,5% niżej niż zakładał finalny plan opublikowany jednocześnie z informacj? o wykonaniu budżetu za cały rok (por. wykres). Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki zakładamy, że rzeczywiste wydatki JST na inwestycje ukształtuj? się w br. na poziomie 37,8 mld zł (wobec całorocznego planu opublikowanego po II kw. równego 60,0 mld zł). W rezultacie dynamika inwestycji JST będzie równa 55,1% r/r w 2017 r. Jest to nadal bardzo duże tempo wzrostu nakładów na środki trwałe, jednak jest ono prawie dwukrotnie niższe od tego przyjętego w budżecie na koniec II kw. (108,8% r/r). Oznacza to, że zgodnie z naszymi szacunkami dynamika nakładów na środki trwałe zwiększy się do 64,1% r/r w II pol. br. wobec 19,8% w I poł. Wsparcie dla naszej oceny stanowi? zbliżaj?ce się wybory samorz?dowe w 2018 r., które najprawdopodobniej będ? stanowiły impuls do zwiększonych wydatków oraz konieczność poniesienia kosztów, które nie były w pełni przewidziane w budżetach JST, zwi?zanych m.in. z dostosowaniem budynków szkolnych ze względu na reformę edukacji.

W rezultacie prognozujemy, że na koniec br. zostanie osi?gnięty deficyt w budżetach JST w wysokości 1,7 mld zł (0,1% PKB) wobec planu zakładaj?cego saldo równe -17,5 mld zł (-0,9% PKB). Oczekiwane przez nas silne przyspieszenie inwestycji JST w II poł. br. stanowi wsparcie dla naszej prognozy dynamiki  inwestycji ogółem (7,4% w II poł. br. wobec 1,4% w I poł. br.) oraz tempa wzrostu PKB (4,1% r/r w II poł br. wobec 3,9% w II kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19