Analizy i badania

Szybszy wzrost na trzech silnikach

<p>Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne.</p>

>

Oczekujemy, że dynamika PKB zwiększyła się do 3,6% r/r w I kw. wobec 2,7% w IV kw. ub. r., do czego przyczyniło się wyższe tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle oraz budownictwie. W przeciwnym kierunku oddziaływało zmniejszenie dynamiki wartości dodanej w usługach wynikaj?ce z oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategorii „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB będzie się stopniowo zwiększać, osi?gaj?c 4,1% r/r w IV kw. Tym samym zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do 3,8% r/r (3,3% przed rewizj?). Uważamy, że w 2018 r. będzie równa 3,4% (poprzednio 3,2%).

Struktura wzrostu gospodarczego od strony popytowej nie uległa znacz?cym zmianom w porównaniu do naszej poprzedniej prognozy (por. MAKROmapa z 06.02.2017). Uważamy, że będzie on oparty na trzech silnikach – inwestycjach, konsumpcji i eksporcie netto. Najważniejszym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w 2017 r. będ? inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Jednocześnie w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie oraz zwiększonego popytu można oczekiwać wzrostu dynamiki nakładów inwestycyjnych firm (por. MAKROmapa z 13.02.2017).

Odnotowana w ostatnich miesi?cach poprawa sytuacji na rynku pracy, obrazowana dalszym spadkiem odsezonowanej stopy bezrobocia, była silniejsza od naszych oczekiwań. Tym samym zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę dynamiki zatrudnienia oraz obniżyliśmy oczekiwan? przez nas ścieżkę stopy bezrobocia w kolejnych kwartałach. Jednocześnie podnieśliśmy nasz? prognozę dynamiki spożycia prywatnego w I kw. Niemniej jednak, na przełomie II i III kw. 2017 r. wygasa pozytywny wpływ oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB.

W 2017 r. spodziewamy się stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro. Zmianie ulegnie jednak jego struktura (przyspieszenie eksportu), oddziałuj?c w kierunku zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych eksportowanych do krajów poza stref? euro. Marcowe wyniki badań koniunktury w strefie euro (por. MAKROmapa z 27.03.2017) wspieraj? nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z ożywieniem w światowym handlu maj?cym pozytywny wpływ na dynamikę polskiego eksportu.

Opublikowane dzisiaj przez Markit marcowe wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie stanowi? wsparcie dla naszej zrewidowanej w górę prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Indeks PMI zmniejszył się w marcu do 53,5 pkt. z 54,2 pkt. w lutym, kształtuj?c się wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., oddzielaj?cego wzrost od spadku aktywności. W całym I kw. indeks PMI zwiększył się do 54,2 pkt. wobec 52,1pkt. w IV kw. 2016 r.

Pomimo lekkiego spadku wskaźnika PMI w marcu, w strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje utrzymywanie się wci?ż relatywnie silnego tempa wzrostu nowych zamówień (w tym zamówień eksportowych), bież?cej produkcji i zatrudnienia. Zbliżona do siebie wartość składowych dla nowych zamówień ogółem i nowych zamówień eksportowych sygnalizuje, że obecnie wsparciem dla wzrostu aktywności w polskim przetwórstwie jest zarówno popyt krajowy jak i zagraniczny.

Optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie jest odnotowany wzrost wskaźnika przyszłej (w horyzoncie 12 miesięcy) produkcji – zwiększył się on w marcu do najwyższego poziomu od lutego 2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie do przyszłej produkcji m. in. wprowadzeniem nowych produktów, pozyskaniem nowych klientów, kampaniami marketingowymi i większymi inwestycjami. Sygnalizuje to, że ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały i będzie jednym z czynników wspieraj?cych wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Kolejna obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś zaskakującą decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb, co oznacza spadek stopy referencyjnej z 1,00% do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP