Składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na PIT – zagraniczny pracodawca

<p style="text-align: justify;">Do obowiązków pracodawcy jako płatnika należy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz obliczenie i przekazanie do ZUS należnych składek. Obowiązek ten, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych (art. 36 ust. 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009), dotyczy pracodawców, którzy są podmiotami zagranicznymi zarówno posiadającymi jak i nieposiadającymi siedziby w Polsce.</p>

>

W przypadku, gdy pracodawca nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, możliwe jest tzw. przeniesienie obowi?zku płacenia składek bezpośrednio na pracownika, ale pod warunkiem zawarcia z pracownikiem (zleceniobiorc?) umowy, na podstawie której pracownik przejmie obowi?zki płatnika składek.  Ubezpieczony (pracownik/zleceniobiorca) staje się wówczas płatnikiem  składek  i sam dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz oblicza i przekazuje do ZUS należne składki. Jednostk? terenow? ZUS dla takiego ubezpieczonego (płatnika) jest oddział lub inspektorat ZUS właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 2 ustawy o  systemie  ubezpieczeń społecznych

„Obowi?zek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w  art. 6 ust. 1 pkt. 4,  wykonuj?cych pracę na podstawie umowy zlecenia, zwanych dalej zleceniobiorcami, należy do płatnika składek”.

  • art. 21 ust. 2 rozporz?dzenia (WE) nr 987/2009

1.  “Pracodawca, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduj? się poza terytorium właściwego państwa członkowskiego, zobowi?zany jest do wypełniania wszystkich obowi?zków wynikaj?cych z  ustawodawstwa maj?cego zastosowanie do jego pracowników, w  szczególności obowi?zku zapłacenia składek przewidzianych w  tym ustawodawstwie, tak jakby jego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdowały się we właściwym państwie członkowskim.”

2.  “Pracodawca niemaj?cy miejsca prowadzenia działalności w  państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z  pracownikiem, że spoczywaj?cy na pracodawcy obowi?zek zapłacenia składek może być wypełniany w  jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowi?zków pracodawcy. Pracodawca powiadamia instytucję właściw? tego państwa członkowskiego o  dokonanych uzgodnieniach.”

Obowi?zek płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Miejsce zamieszkania podatnika i  miejsce świadczenia pracy (w tym przypadku Polska), decyduje o  tym, że wynagrodzenie podatnika z  tytułu tej pracy podlega opodatkowaniu w  Polsce. Obowi?zek ten, wynika z :

  • art.  3 ust.  1  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Osoby fizyczne, jeżeli maj? miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj? obowi?zkowi podatkowemu od  całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na  miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowi?zek podatkowy)”.

  • orzecznictwa, np. w Wyroku WSA w Warszawie z 6.6.2014 r., III SA/Wa 2970/13, w którym s?d stwierdził, iż:

„ustawodawca w sposób specyficzny uregulował sposób obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy z zagranicy, nakładaj?c obowi?zki w tym zakresie na pracowników. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osi?gaj?cy dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy s? obowi?zani bez wezwania wpłacać w ci?gu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 3a.”

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!