Analizy i badania

Silny wzrost inflacji we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI we wrześniu zwiększyła się do 2,2% r/r wobec 1,8% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i znacząco powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (2,0%).</p>

>

Żywnościowy skok cenowy

Do zwiększenia inflacji  (o 0,2 pp.) we wrześniu w największym stopniu przyczynił się wzrost dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (5,0% r/r wobec 4,3% w sierpniu, najwyżej od września 2012). Na podstawie komunikatu GUS można wnioskować, że zwiększenie dynamiki cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z wyższego rocznego tempa wzrostu cen warzyw, mięsa (w znacznym stopniu efekt wyższych cen drobiu), masła (głównie efekt wcześniejszej silnej spekulacji na wzrost jego cen na rynku światowym), artykułów w grupie "mleko, sery i jaja” (wpływ dotychczasowej fazy wzrostowej na światowym rynku mleka) i owoców. Szybszy wzrost cen owoców był zwi?zany z odnotowanym w 2017 r. silnym spadkiem zbiorów owoców z drzew do poziomu najniższego od 2010 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniły się wiosenne przymrozki (por. AGROmapa z 15.09.2017). W efekcie, zgodnie z naszymi szacunkami roczna dynamika cen krajowych owoców (jabłek i gruszek) we wrześniu znacz?co wzrosła.

Szybki wzrost cen węgla opałowego

W strukturze inflacji warto odnotować również wyraźny wzrost dynamiki cen nośników energii z wył?czeniem paliw do poziomu najwyższego od grudnia 2012 r. (2,1% r/r wobec 1,6% w sierpniu). Przyspieszenie wzrostu cen nośników energii było naszym zdaniem zwi?zane ze wzrostem cen węgla opałowego, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się zmniejszenie podaży tego surowca na światowym rynku.

Inflacja bazowa wyraźnie wyższa choć wci?ż niska

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki cen we wrześniu był wzrost inflacji bazowej. Szacujemy, że wyniosła ona 1,0% r/r wobec 0,7% r/r w sierpniu, przyczyniaj?c się do wzrostu wskaźnika inflacji o 0,2 pkt. Na jej zwiększenie złożyły się m.in. wyższe dynamiki cen w kategoriach "ł?czność” (1,7% r/r wobec 1,2% w sierpniu, efekt wzrostu cen usług telekomunikacyjnych), "rekreacja i kultura” (1,9% r/r wobec 1,8%), "inne towary i usługi” (1,9% r/r wobec 1,7%) oraz "zdrowie” (2,0% r/r wobec 1,0%). Mimo   wyraźnego wzrostu we wrześniu inflacja bazowa pozostaje niska, co świadczy o wci?ż ograniczonym wpływie obserwowanego w Polsce przyspieszenia płac na ceny dóbr konsumpcyjnych.

Malej?ca dynamika cen żywności i paliw kotwic? dla inflacji

Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji wskazuj? na ryzyko w górę dla naszej krótkoterminowej prognozy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uważamy jednak, że w III kw. dynamika cen żywności osi?gnęła swoje maksimum lokalne. W kolejnych kwartałach ulegnie ona wyraźnemu obniżeniu, do czego przyczyni? się efekty wysokiej tegorocznej bazy dla cen owoców, spadkowa faza cyklu na rynku wieprzowiny, spadek cen produktów mlecznych (w tym cen masła na skutek wygaśnięcia silnej spekulacji na ich wzrost) i cukru (efekt zniesienia kwot cukrowych), jak również oczekiwane przez nas umocnienie kursu złotego. Ponadto, pocz?wszy od grudnia br. w kierunku obniżenia inflacji oddziaływać będ? efekty wysokiej bazy dla dynamiki cen paliw. W konsekwencji, stopniowy wzrost inflacji bazowej, zwi?zany z narastaniem presji płacowej, będzie kompensowany przez obniżenie dynamiki cen żywności i paliw. W rezultacie w 2018 r. inflacja CPI ulegnie niewielkiemu obniżeniu w porównaniu z 2017 r. i tym samym utrzyma się poniżej celu inflacyjnego RPP. Nasz krótkookresowy scenariusz jest spójny z oczekiwan? przez nas podwyżk? stóp procentowych NBP o 25 pb w listopadzie 2018 r.   (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Dzisiejsze finalne dane o wrześniowej inflacji s? neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP