Analizy i badania

Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych – cz.2

<p style="text-align: justify;">W pierwszej części cyklu poświęconego konsolidacji sprawozdań finansowych wskazaliśmy jakiego typu podmioty są zobowiązane do konsolidacji danych finansowych, a które są zwolnione z tego obowiązku.</p>

>

Podmioty, które potwierdz? obowi?zek dokonania konsolidacji, musz? w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie według jakich standardów rachunkowości konsolidacja powinna być dokonana. Znacz?ca część podmiotów działaj?cych na rynku polskim zobowi?zana jest do sporz?dzania sprawozdań zgodnie z Ustaw? o Rachunkowości (UoR).

Przepisy zezwalaj? określonym podmiotom na sporz?dzanie skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), s? to m.in. emitenci papierów wartościowych, banki. Prawo wyboru pomiędzy UOR, a MSR maj? podmioty ubiegaj?ce się lub zamierzaj?ce ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynkach regulowanych EOG oraz jednostki dominuj?ce niższego szczebla, gdy jednostka dominuj?ca wyższego szczebla wybrała MSR.

Zgodnie z przepisami na dzień bilansowy spółki dominuj?cej należy sporz?dzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które składa się z:

  • skonsolidowanego bilansu,
  • skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  • skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
  • zestawienia zmian w kapitałach własnych oraz informacji dodatkowej.

W sytuacji gdy jednostka zależna ma inny dzień bilansowy niż jednostka dominuj?ca, możliwa jest konsolidacja danych finansowych tylko w sytuacji gdy ten dzień bilansowy przypada nie wcześniej niż 3 miesi?ce przed dniem bilansowym jednostki dominuj?cej. Dane spółek zależnych należy przekształcić w taki sposób, aby były zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez podmiot dominuj?cy.

Jednostka dominuj?ca zobowi?zana jest sporz?dzić skonsolidowane sprawozdanie w ci?gu trzech miesięcy od końca roku obrotowego grupy. Dane jednostki zależnej mog? nie być objęte konsolidacj? w przypadku gdy:

  • dane jednostki zależnej s? nieistotne,
  • udziały zostały nabyte w celu dalszej odsprzedaży w przeci?gu roku,
  • występuj? ograniczenia w sprawowaniu kontroli.

W zależności od rodzaju powi?zania pomiędzy spółkami należy zastosować metodę konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej. Wymienione metody zostan? szerzej omówione w kolejnych częściach cyklu o sprawozdaniach finansowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19