Analizy i badania

Przemysł budowlany w 2010 r. - trendy i tendencje

<p><span><span>PAB-PCR&amp;F Institut informuje, ze ukazał się już nowy numer, 1 w 2011,&nbsp;kwartalnika Polski Rynek Budowlany. Zaprezentowano w nim kompletne wyniki, tendencje i trendy rozwoju przemysłu budowlanego w czterech kwartałach 2010 w całej Polsce i w podziale na regiony &ndash; wojew&oacute;dztwa.</span></span></p>

>

Pomimo słabego pocz?tku 2010 spowodowanego śnieżn? i dług? zima oraz wielkimi powodziami , w drugim półroczu straty i opóźnienia - wywołane tymi niekorzystnymi dla budownictwa zjawiskami atmosferycznymi - zostały odrobione i budownictwo w Polsce zanotowało w całym roku 3-5procentowy wzrost produkcji.

PAB-PCR&F Institute Polska Agencja Badawcza Budownictwa ocenia, że ł?czna wartość polskiego rynku budowlanego w ci?gu czterech kwartałów 2010 roku wyniosła ok. 165 mld zł, tj. około 41,2 mld euro.

Szacujemy, że w przeliczeniu na 1-go mieszkańca produkcja budowlana wytworzona w Polsce w ci?gu 12 miesięcy 2010 wyniosła 4 330 zł, tj. 1085 euro.

Produkcja budowlano-montażowa w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w 13, a spadła w 3 województwach, przy wzroście zatrudnienia w 10 województwach, i jego spadku w 6 województwach;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w grudniu 2010 r. wyniosło 3827,8 złotych (tj. 958 euro) i było o 3,2% wyższe niż w odpowiednim miesi?cu roku poprzedniego. Wyższy niż przed rokiem poziom płac, według wstępnych danych GUS, w 2010 r. wyst?pił w 12 województwach, w tym w 7 był on większy od średniej krajowej.

W ci?gu 12 miesięcy 2010 roku liczba ukończonych mieszkań i na które wydano pozwolenia na budowę spadła odpowiednio o 15,2% i 2,2% rok-do-roku, ale równocześnie rozpoczęto budowę aż o 10,6 % mieszkań więcej niż przed rokiem.

W 2010 zaobserwowano wzrost produkcji większości materiałów i wyrobów dla budownictwa w Polsce, co przejawiło się wzrostem produkcji 17 grup wyrobów z listy 24 najważniejszych notowanych miesięcznie przez GUS ( przed rokiem tylko 6 ).

Wśród krajów UE Polska w czwartym kwartale 2010 roku w porównaniu do czwartego kwartału 2009 zanotowała najlepsze wyniki w budownictwie – wzrost produkcji o 11,8 %, gdy ł?cznie w 27 krajach UE produkcja budowlana obniżyła się o 3,3%, a w strefie 16 krajów Eurolandu obniżyła się aż o 7,9%. Dynamiczny przyrost produkcji budowlanej w trzecim, a szczególnie w czwartym kwartale ubiegłego roku tworz? pozytywne przesłanki do dalszego wzrostu budownictwa w 2011 roku.

Wysokiej aktywności produkcyjnej w sektorze przedsiębiorstw budowlanych w czwartym kwartale 2010 towarzyszyła kilkukrotnie wyższa niż w kwartałach poprzednich dynamika wzrostu liczby zatrudnionych w IV kwartale wzrost o 5,3% (w III kwartale wzrost o 0,1%, a w III kwartale wzrost tylko o 1,6%).

Optymistycznym symptomem zanotowanym w trzecim i czwartym kwartale 2010 było rekordowe w ci?gu ostatnich czterech lat zwiększenie tempa sprzedaży produkcji materiałów budowlanych – co oznacza odbudowę zapasów przez dystrybutorów tych wyrobów oczekuj?cych wzmożonego zapotrzebowania w roku 2011 zwi?zanego z kontynuacj? wielu rozpoczętych projektów maj?cych zapewnione finansowanie min. z funduszy spójności UE.   Te oczekiwania potwierdza również wzrost produkcji przemysłu sprzyjaj?cy zwiększeniu skłonności do inwestowania przez inwestorów krajowych oraz oczekiwany dalszy napływ dużych inwestycji zagranicznych.

Zanotowany przez GUS szybki wzrost poziomu produkcji budowlanej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniaj?ce powyżej 9 pracowników – w drugim półroczu 2010 – przełamał tendencje spadkowe notowane w pierwszym półroczu. Natomiast wysoki przyrost sprzedaży produkcji wyrobów i materiałów budowlanych w trzecim i czwartym kwartale, tworz? korzystne podstawy materiałowe do dalszego wzrostu produkcji w 2011 roku.

Przykładowy numer kwartalnika oraz warunki subskrypcji kwartalnika na rok 2011 można znaleźć na www.euroconstruct.pl.

Informujemy równocześnie, nasza oferta wydawnicza marcu 2011 wzbogaciła się o 2 raporty z naszych ostatnich badań:
1. Rynek nowych powierzchni w budynkach mieszkalnych w Polsce. Raport roczny 2010
2. Prognoza rozwoju budownictwa w Polsce do 2013 W raporcie zostały pierwszy raz opublikowane wyniki badań weryfikuj?ce niedoszacowane w statystyce GUS - faktyczne nakłady na budownictwo mieszkaniowe w Polsce.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin