Prognozy na lata 2018 – 2020

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 8). Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0% r/r (4,8% przed rewizją), a w 2019 r. będzie równe 3,3% (wobec 3,5% w poprzedniej prognozie) i ukształtuje się na poziomie 3,2% w 2020 r.</p>

>

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. jest głównie podyktowana znacz?co wyższ? od oczekiwań dynamik? PKB odnotowan? w III kw. br. (por. MAKROpuls z 30.11.2018). Jednocześnie utrzymaliśmy nasz? prognozę wzrostu gospodarczego w IV kw. br. (4,5% r/r). Do spowolnienia tempa wzrostu PKB względem III kw. przyczyni się kontynuacja obserwowanego w ostatnich miesi?cach pogorszenia koniunktury w strefie euro, spowolnienie wzrostu konsumpcji (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz dodatkowy dzień wolny od pracy (12 listopada). Naszym zdaniem negatywny wpływ ostatniego wymienionego czynnika na tempo wzrostu gospodarczego był ograniczony. Uważamy, że ze względu na późny czas ogłoszenia dnia wolnego, większość firm miała już przyjęte zamówienia i ustalone plany produkcyjne na listopad. W rezultacie większość z nich najprawdopodobniej starała się nadrobić „utracony” dzień roboczy w ci?gu miesi?ca. Główne tendencje dotycz?ce wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osi?gało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w trendzie spadkowym.

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja. Wsparciem dla spożycia prywatnego będzie umiarkowanie wysoka – aczkolwiek obniżaj?ca się – dynamika realnego funduszu płac oraz niska skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania. W najbliższych kwartałach utrzyma się umiarkowana presja płacowa, niemniej jednak ostatnie wyniki badań koniunktury wskazuj? na jej osłabienie. Skala wzrostu wynagrodzeń będzie ograniczana przez wejście w życie ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów pracy ponoszonych przez przedsiębiorstw. W rezultacie oczekujemy, że dynamika nominalnych wynagrodzeń w obniży się do 7,0% r/r w 2019 r. i 5,5% w 2020 r. z 7,1 % w 2018 r. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem, którego tempo spadnie z 1,1% r/r w 2018 r. do 0,4% w 2019 r. i 0,1% w 2020 r.

Stopniowo będzie się również wyczerpywał pozytywny wpływ ożywienia inwestycyjnego na tempo wzrostu gospodarczego. Ze względu na cykl polityczny (ustępuj?ca inwestycyjna „górka” w jednostkach samorz?du terytorialnego z 2018 r. zwi?zana z wyborami samorz?dowymi) oraz sygnalizowany w badaniach koniunktury krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw, tempo wzrostu inwestycji będzie się stopniowo obniżać do 5,2% r/r średniorocznie w 2019 r. i 4,2% w 2020 r. wobec 8,3% w 2018 r.

Zrewidowaliśmy w dół nasz? prognozę inflacji w IV kw. 2018 r. (1,4% r/r wobec 1,8% w poprzedniej prognozie) i w całym 2019 r. (do 1,5% r/r z 2,2%). Na podstawie wstępnego szacunku listopadowej inflacji szacujemy, że inflacja bazowa oraz dynamika cen żywności ukształtowały się znacz?co poniżej naszych oczekiwań. W horyzoncie prognozy nadal spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji bazowej do 1,3% w 2019 r. i 2,0% 2020 r. Będzie on wspierany przez wyższe ceny pr?du (por. MAKROmapa z 15.10.2018) oraz wzrost jednostkowych kosztów pracy następuj?cy w warunkach wzrostu inflacji bazowej w strefie euro. Jednakże ze względu na niższy punkt startowy, ścieżka inflacji bazowej będzie kształtowała się niżej niż w poprzedniej prognozie.

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rz?du, w naszej prognozie zakładamy, że ceny pr?du dla odbiorców indywidulanych nie wzrosn? znacz?co w horyzoncie prognozy. Uważamy, że wyższe ceny pr?du dla przedsiębiorców i ich częściowe przerzucenie na konsumentów nie przyczyni? się do wyst?pienia tzw. efektów drugiej rundy (wtórny szok cenowy w reakcji na podwyżki płac wywołane wzrostem inflacji i oczekiwań inflacyjnych). W ostatnich miesi?cach mieliśmy do czynienia ze znacz?cym spadkiem cen ropy na światowym rynku. Taka tendencja oddziałuje w kierunku obniżenia oczekiwanej przez nas dynamiki cen paliw w 2019 r.

Ze względu na niższy punkt startowy zwi?zany z wolniejszym od naszych oczekiwań wzrostem cen pieczywa i warzyw zrewidowaliśmy w dół nasz? ścieżkę inflacji żywności. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe obniży się w IV kw. br. do 1,0% r/r wobec 2,2% w III kw., a w całym 2018 r. wyniesie 2,6% r/r. Jednocześnie prognozujemy, że w 2019 r. inflacja żywności wzrośnie do 2,7%, podczas gdy w 2020 r. obniży się ona do 2,3%. Na nieznaczny wzrost inflacji żywności w 2019 r. złoż? się wyższa dynamika cen pieczywa, mięsa i warzyw, podczas gdy przeciwny efekt będzie miało jej obniżenie w przypadku cen owoców, olejów i tłuszczów, a także mleka, serów i jaj. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności s? warunki agrometeorologiczne w kraju oraz wśród jej największych światowych producentów. Uważamy, że inflacja ogółem ukształtuje się na poziomie 2,0% r/r w 2020 r.

Podtrzymaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtuj?cej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zmieni stóp procentowych do marca 2020 r. Wsparciem dla naszego scenariusza s? wypowiedzi Prezesa NBP na konferencji po grudniowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 05.12.2018). Jest on spójny o oczekiwanym przez nas w średnim terminie kształtem polityki monetarnej  w strefie euro (pierwsza podwyżka stopy depozytowej EBC we wrześniu 2019 r.). Uważamy, że stopy procentowe zostan? podniesione dwukrotnie w 2020 r. (w marcu i listopadzie) o ł?cznie 50 pb. Nie zmieniliśmy również naszej prognozy kursu EURPLN. Uważamy, że w najbliższych kwartałach będziemy mieć do czynienia ze stopniowym umocnieniem polskiej waluty do 4,15 względem euro na koniec 2019 r. i 4,07 na koniec 2020 r.

Uważamy, że obserwowane obecnie spowolnienie w światowym handlu ma charakter przejściowy. Polityka realizowana przez Chiński rz?d i Ludowy Bank Chin będzie oddziaływała w kierunku pobudzenia wzrostu gospodarczego w Chinach. Ożywienie popytu w Chinach przyczyni się naszym zdaniem do przyspieszenia produkcji przemysłowej i eksportu w Niemczech, w tym w szczególności w branży motoryzacyjnej. Dostrzegamy jednak czynniki ryzyka w dół dla tego scenariusza, a tym samym dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli porozumienie na linii USA-Chiny nie zostanie osi?gnięte, a USA zdecyduj? się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, będziemy mieli do czynienia z silniejszym od naszych oczekiwań spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Materializacja takiego scenariusza oddziaływałaby również w kierunku wzrostu globalnej awersji do ryzyka i osłabienia kursu złotego.

Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie realizowana w warunkach przegrzania tej gospodarki. Uważamy, że cięcia podatków w USA będ? miały tylko przejściowy pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w USA i nie przyczyni? się do istotnego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i produktywności w kolejnych latach. Oczekujemy zatem, że korzystny efekt reformy systemu podatkowego na tempo wzrostu PKB USA wygaśnie w 2020 r. W warunkach oczekiwanego przez nas w najbliższych kwartałach dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez FED (oczekujemy podwyżki stopy funduszy federalnych o 25 pb na grudniowym posiedzeniu FED, a następnie trzech podwyżek stóp o ł?cznie 75 pb w 2019 r.) takie uwarunkowania w polityce fiskalnej oddziałuj? w kierunku zwiększenia ryzyka wyst?pienia recesji w USA w 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!