Analizy i badania

Polska jednym z najmniej innowacyjnych krajów UE

<p><span><span>Polska znalazła się na 22. miejscu, wśr&oacute;d 27 kraj&oacute;w Unii Europejskiej pod względem poziomu innowacyjności. Z opublikowanej niedawno przez Komisję Europejską unijnej tablicy wynik&oacute;w innowacyjności (Innovation Union Scoreboard) za rok 2010 wynika, że liderami w tej dziedzinie pozostają Skandynawowie oraz Niemcy. Z nowych członk&oacute;w Wsp&oacute;lnoty wyr&oacute;żnia się Estonia i Słowenia. Polska i niekt&oacute;re z nowoprzyjętych państw UE oraz PIIGS należą do grupy &bdquo;umiarkowanych innowator&oacute;w&rdquo;. W dłuższej perspektywie luka technologiczna przyniesie obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, dlatego jak najszybciej należy podjąć działania mające na celu pozyskanie środk&oacute;w na finansowanie działalności badawczej i rozwojowej &ndash; oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. </span></span></p>

>

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejsk? pokazuj?, że w porównaniu z USA państwa z grupy UE-27 mog? pochwalić się większymi wydatkami sektora publicznego na badania naukowe i rozwój (B+R), a także dużym eksportem usług opartych na wiedzy. Wynika to z prowadzonej od 2005 roku przez Unię Europejsk? polityki rozwoju systemów badawczo-naukowych wspieraj?cych intensywnie międzynarodowe publikacje naukowe oraz przyci?gaj?cych doktorantów spoza UE, a także rozwijaj?cych wspólnotowe znaki towarowe i patenty na mocy Traktatu o Współpracy Patentowej. Maleje także dystans do USA oraz Japonii pod względem liczby osób uzyskuj?cych wykształcenie wyższe.

Największa dysproporcja w stosunku do głównych rywali UE w zakresie innowacyjności występuje w kategorii „aktywność przedsiębiorstw”. Wnioski z badania wskazuj? na niewystarczaj?c? współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz na zbyt niskie wydatki przedsiębiorstw na działalność B+R.

Polska na szarym końcu rankingu.
Niepokoj?co słabe s? wyniki Polski w zakresie ilości przedsiębiorstw innowacyjnych, współpracy nauki z biznesem oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 2008 r. znacz?co spada ilość małych i średnich przedsiębiorstw inwestuj?cych w B+R, jak również ilość przedsięwzięć finansowanych ze źródeł Venture Capital, umożliwiaj?cych realizację inwestycji wysokiego ryzyka, w tym w szczególności przedsięwzięć innowacyjnych. Dodatkowo, alarmuj?cym wnioskiem wynikaj?cym z raportu jest stagnacja w poziomie wydatków B+R przedsiębiorstw, która może być zapowiedzi? ich trendu spadkowego w kolejnych latach.

Dotacje UE i co dalej?
Przedsiębiorcy w Polsce regularnie skarż? się na brak kompleksowego systemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażania innowacji. Dotacje unijne częściowo spełniaj? rolę stymulatora, s? jednak rozwi?zaniem tymczasowym, szczególnie w kontekście wyczerpuj?cej się już alokacji na lata 2007-2013 oraz prawdopodobieństwa istotnego ograniczenia budżetu w kolejnej perspektywie finansowej. „Niezbędne jest opracowanie długoterminowych rozwi?zań, które zmniejsz? niepewność przedsiębiorców, co do możliwości uzyskania wsparcia oraz zminimalizuj? wi?ż?c? się z tym biurokrację” - uważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner w zespole Research & Development and Government Incentives Deloitte.

Przykładem prostych rozwi?zań s? np. systemy odliczeń i ulg podatkowych, które przy odpowiedniej konstrukcji mog? stać się atrakcyjn? alternatyw? dla dotacji UE, przede wszystkim ze względu na eliminację subiektywizmu w procesie przyznawania wsparcia. „Zachęty podatkowe wspieraj?ce działalność badawczo-rozwojow? stosowane s? z powodzeniem w wielu wysokorozwiniętych państwach Europy i świata” - dodaje Michał Turczyk, Starszy Menedżer w zespole Research & Development and Government Incentives Deloitte. „Doświadczenia z tym zwi?zane wskazuj?, iż wykorzystuj? one efektywniej wewnętrzny potencjał gospodarki, poprzez wpływ na wzrost zatrudnienia wysokokwalifikowanej kadry oraz lepsz? współpracę pomiędzy nauk? a biznesem. W długim okresie przekłada się to m.in. na zwiększenie przychodów do budżetu państwa z tytułu CIT.”

Zalecenia dla Polski
W ci?gu najbliższych lat Polska powinna efektywnie i konsekwentnie realizować założenia strategii „Europa 2020”, maj?cej na celu stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarek UE, tak, aby w jak najkrótszym czasie zmniejszyć przepaść technologiczn? pomiędzy Europ? a Stanami Zjednoczonymi i Japoni?. „Wytyczne Komisji Europejskiej powinny być impulsem do wdrożenia koniecznych zmian legislacyjnych oraz kształtowania świadomości polskich przedsiębiorców. Należy podkreślać, że droga do trwałego rozwoju firmy oparta jest na umacnianiu pozycji konkurencyjnej poprzez wdrażanie innowacji. Potrzebna jest także spójna polityka na szczeblu centralnym i regionalnym, dzięki czemu wzrośnie dostęp do nowatorskich rozwi?zań i zaczn? powstawać w naszym kraju firmy hi-tech, które będ? konkurencj? na światowych rynkach” – dodaje Magdalena Burnat-Mikosz z Deloitte.

Innovation Union Scoreboard UE-27: Metodologia oraz wyniki
Innovation Union Scoreboard stworzona została na podstawie 25 wskaźników z zakresu badań naukowych i innowacji, pogrupowanych w trzy główne kategorie; (i) opportunity factors, czyli zasoby ludzkie, środki finansowe oraz systemy badawczo-naukowe; (ii) company factors - stopień innowacyjności europejskich firm mierzony ich inwestycjami, intensywności? relacji biznesowych i przedsiębiorczości? oraz aktywami intelektualnymi oraz (iii) output factors – wskazuj?ce na przełożenie innowacyjności na korzyści ekonomiczne dla gospodarki.


Tablica innowacyjności UE-27 grupuje państwa członkowskie w czterech kategoriach. Kraje osi?gaj?ce wyniki najlepsze to „liderzy innowacji” na czele z Dani?, Finlandi?, Niemcami i Szwecj?, przekraczaj?cy średni? UE-27 o co najmniej 20 %. Wokół średniej unijnej oscyluje grupa krajów „doganiaj?cych”, czyli Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Słowenia i Zjednoczone Królestwo, którzy przekraczaj? średni? UE-27 o mniej niż 20 % lub s? o nie więcej niż 10% poniżej tej średniej. Wśród „umiarkowanych innowatorów” s? państwa śródziemnomorskie oraz kraje Europy Środkowej, w tym Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska a także Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, i Włochy. Ich wyniki s? słabsze od średniej UE-27 o nie więcej niż 50 %. Wśród „słabych innowatorów” s? Bułgarzy, Łotysze, Litwini i Rumuni z wynikami o 50 % i więcej poniżej średniej dla UE-27.

Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronach internetowych:
ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentach:
Unia innowacji: ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm&gt;http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Europa 2020: ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP