Analizy i badania

Pogłębienie deflacji w Polsce korzystne dla cen polskich obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,643 (wzrost o 8pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,896 (wzrost o 22pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,236 (wzrost o 24pb).</p>

>

W poniedziałek rano ceny polskich obligacji spadały, gdyż zmniejszyły się oczekiwania inwestorów na łagodzenie polityki monetarnej przez RPP po wyraźnie lepszym od oczekiwao odczycie styczniowego indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście spreadu pomiędzy 2-letnim obligacjami polskimi, a 2-letnimi obligacjami niemieckimi i amerykaoskimi. Środowa decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie przyczyniła się do przejściowego wzrostu rentowności polskich obligacji. Gołębi komunikat RPP po posiedzeniu oraz wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji doprowadziły jednak do powrotu cen obligacji do poziomów sprzed posiedzenia. W czwartek miały miejsce dwie aukcje długu (w tym uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 9- 10- 13-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 5,98 mld zł. Wzrost podaży polskiego długu, w warunkach wzrostu awersji do ryzyka zwi?zanego z niepewn? sytuacj? w Grecji, doprowadził do spadku cen polskich obligacji na całej długości krzywej. Pi?tkowe, lepsze od oczekiwao dane z amerykaoskiego rynku pracy spowodowały wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej.

W pierwszej części tygodnia, z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny oczekujemy, że ceny polskiego długu kształtowane będ? przez nastroje rynkowe zwi?zane z negocjacjami greckiego rz?du nt. restrukturyzacji długu, a także konflikt rosyjsko-ukraioski. Pogorszenie nastrojów może oddziaływad w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. W czwartek w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie publikacja danych o sprzedaży detalicznej w USA. W przypadku realizacji naszej wyraźnie niższej od konsensusu prognozy może dojśd do wzrostu cen polskiego długu. W pi?tek najważniejszym wydarzeniem dla polskiego rynku długu będzie krajowy odczyt inflacji. Mimo, iż nasza prognoza jest zgodna z oczekiwaniami rynku, uważamy że pogłębienie deflacji w Polsce może nasilid oczekiwania inwestorów na obniżkę stóp procentowych na marcowym posiedzeniu RPP, a w konsekwencji oddziaływad w kierunku spadku rentowności na krótkim koocu krzywej dochodowości. Pozostałe pi?tkowe dane (PKB w strefie euro, Niemczech, Polsce, indeks Uniwersytetu Michigan, a także krajowe dane nt. bilansu płatniczego) nie powinny wywoład znacz?cej reakcji rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP