Odwrócenie tendencji spadkowej światowych cen żywności

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się w marcu do 151,0 pkt. wobec 149,5 pkt. w lutym (+1,0% m/m). Wzrost indeksu wynikał ze znaczącego zwiększenia cen cukru (+17,1% m/m) oraz oleju roślinnego (+6,3% m/m), które osiągnęły w marcu najwyższe poziomy odpowiednio od listopada i grudnia 2014 r.</p>

>

Wyższe ceny cukru w marcu były efektem obniżenia oczekiwań uczestników rynku co do wielkości produkcji cukru trzcinowego w Brazylii, będ?cej jego głównym producentem, z uwagi na silne opady deszczu w tym kraju. Wzrost cen oleju roślinnego był z kolei spowodowany niższymi prognozami produkcji oleju palmowego ze względu na niewystarczaj?ce opady deszczu w Indonezji i Malezji, będ?cych jego głównymi producentami. W kierunku spadku indeksu cen żywności FAO oddziaływały natomiast niższe ceny produktów mlecznych (-8,2% m/m), będ?ce konsekwencj? ich nadpodaży utrzymuj?cej się na światowym rynku. Ceny pozostałych składowych indeksu (zboże oraz mięso) nie zmieniły się znacz?co w porównaniu do lutego.  

W naszej ocenie dane z ostatnich miesięcy wskazuj? na odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Uważamy, że jest ono trwałe, a w dalszej części roku ceny żywności będ? stopniowo rosły. W pierwszej połowie roku źródłem wzrostu będ? przede wszystkim wyższe ceny cukru, oleju roślinnego i towarzysz?ce im wyhamowanie spadku cen produktów mlecznych, zbóż oraz mięsa. W II poł. br. łagodny wzrost cen będzie miał szeroki charakter, wspierany dodatkowo przez rosn?ce ceny ropy naftowej, które s? silnie skorelowane z cenami żywności. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza s? warunki pogodowe na świecie oraz kształtowanie się cen ropy naftowej.  

Prognozowana przez nas kontynuacja wzrostu indeksu cen żywności FAO jest spójna z naszym scenariuszem inflacji w Polsce. Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Podtrzymujemy nasz? prognozę, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!