Analizy i badania

Odczyt sprzedaży detalicznej w USA może umocnid złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1565 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek rano miało miejsce przejściowe umocnienie złotego w reakcji na wyraźnie lepszy od oczekiwao odczyt styczniowego indeksu PMI w polskim przetwórstwie. We wtorek przez znaczn? częśd dnia złoty zyskiwał na wartości, wspierany przez napływaj?ce sygnały o chęci porozumienia greckiego rz?du z wierzycielami oraz brak oczekiwanej przez inwestorów decyzji banku centralnego w Turcji o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia w reakcji na silny spadek inflacji w styczniu (7,2% r/r wobec 8,2% w grudniu ub.r.). W środę złoty umocnił się w reakcji na decyzję RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W czwartek złoty tracił na wartości, co wynikało ze wzrostu awersji do ryzyka zwi?zanej z brakiem sukcesów greckiego rz?du w negocjacjach nt. restrukturyzacji zadłużenia oraz zapowiedzi? EBC, iż od 11 lutego zaprzestanie on akceptowad greckie obligacje skarbowe jako zabezpieczenie pożyczek dla greckich banków ze względu na brak możliwości dokonania wiarygodnej oceny programu pomocy dla Grecji (oznacza to odcięcie greckich banków od taniego finansowania z ECB). Pi?tkowe, lepsze od oczekiwao dane z amerykaoskiego rynku pracy doprowadziły do jedynie przejściowego osłabienia złotego, który w dalszej części dnia się umacniał.

W tym tygodniu publikacje najważniejszych odczytów makroekonomicznych skoncentrowane s? w czwartek i pi?tek. Dlatego oczekujemy, że w pierwszej części tygodnia kurs złotego kształtowany będzie przede wszystkim przez nastroje rynkowe zwi?zane z negocjacjami greckiego rz?du z wierzycielami, a także sytuacj? na Ukrainie. Ewentualne pogorszenie nastrojów może oddziaływad w kierunku osłabienia złotego. W czwartek najważniejsze dla polskiej waluty będ? dane nt. sprzedaży detalicznej w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy, wyraźnie niższej od konsensusu rynkowego, oczekujemy umocnienia złotego. W pi?tek poznamy liczne odczyty zarówno ze światowej gospodarki (PKB w strefie euro, Niemczech, indeks Uniwersytetu Michigan) jak i polskiej (inflacja, bilans płatniczy, wstępny szacunek PKB w IV kw. ub. r.). Niemniej jednak uważamy, iż istotne z punktu widzenia kształtowania się kursu złotego będ? jedynie dane o inflacji w Polsce. Mimo, że nasza prognoza jest zgodna z konsensusem, pogłębienie deflacji może nasilid oczekiwania inwestorów na łagodzenie polityki monetarnej przez RPP na marcowym posiedzeniu, a w efekcie oddziaływad w kierunku osłabienia polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP