Analizy i badania

Nowelizacja Pzp – ochrona podwykonawców

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jest to kolejna nowelizacja ustawy Pzp na przestrzeni ostatnich miesięcy, tym razem dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Głównym celem zmian jest wzmocnienie praw podwykonawców do prawidłowej i terminowej płatności wynagrodzeń.</strong></span></p>

>

Nowelizacja wprowadza do ustawy Pzp legaln? definicję umowy o podwykonawstwo, przez któr? rozumie się umowę zawart? w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem s? usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowi?ce część zamówienia publicznego, zawart? pomiędzy wybranym przez zamawiaj?cego wykonawc? a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawc? a dalszym podwykonawc? lub między dalszymi podwykonawcami.

Nowe obowi?zki po obu stronach

Nowe przepisy nakładaj? na zamawiaj?cego obowi?zek określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wymagań, które powinna spełniać treść umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. Niespełnienie przez wykonawcę takich wymagań powoduje, że zamawiaj?cy może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw.

Nowelizacja nakłada na wykonawców obowi?zek przedkładania zamawiaj?cemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane.

Wynagrodzenie wykonawcy

W przypadku umów z terminem wykonania robót budowlanych przekraczaj?cym 12 miesięcy, zamawiaj?cy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w częściach, pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Jeżeli natomiast umowa przewiduje całość wynagrodzenia należnego wykonawcy, to zamawiaj?cy udziela zaliczek, uzależnionych od przedstawienia dowodów rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W sytuacji, w której wykonawca będzie uchylał się od obowi?zku zapłaty, podwykonawcy będ? mieli prawo zwrócić się do zamawiaj?cego o dokonanie bezpośredniej zapłaty. Równocześnie spowoduje to potr?cenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia wykonawcy. Wielokrotne powtórzenie takiej sytuacji może stanowić dla zamawiaj?cego podstawę do odst?pienia od umowy z wykonawc?.

Osobista realizacja przez Wykonawcę

Kolejn? ważn? regulacj? jest możliwość zastrzeżenia przez zamawiaj?cego osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także w ramach zamówienia na dostawy prac zwi?zanych z rozmieszczeniem i instalacj?.

Aleksandra Kunkiel-Kryńska
+48 22 50 50  775
aleksandra.kunkiel-krynska@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin