Nastawienie RPP bez wyraźnych zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Rada zaznaczyła w komunikacie, że "biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”. </p>

>

Można zatem uznać, że nastawienie RPP nie uległo istotnym zmianom w porównaniu z listopadem br. Wsparciem dla takiego wniosku jest podtrzymana w komunikacie ocena, zgodnie z któr? "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. Now? informacj? umieszczon? w komunikacie jest stwierdzenie, że "w ocenie Rady w nadchodz?cych kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć w kolejnych latach oczekiwać można pewnego obniżenia się dynamiki PKB”.

Niższe oprocentowanie rezerwy obowi?zkowej

Rada podjęła decyzję o obniżeniu wysokości oprocentowania środków rezerwy obowi?zkowej od 1 stycznia 2018 r. z 1,35% do 0,50%. A. Glapiński zaznaczył, że ta decyzja ma "charakter techniczny” – polegaj?cy na zrównaniu oprocentowania rezerw ze stop? depozytow?. Jednocześnie prezes NBP zaznaczył, że ł?cznie z podjęt? w listopadzie decyzj? (o obniżeniu stopy rezerwy obowi?zkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata do 0%, por. MAKROpuls z 08.11.2017) jest ona prób? zwiększenia atrakcyjności depozytów długoterminowych.

Szacujemy, że w wyniku tej decyzji roczne przychody sektora bankowego z oprocentowania rezerwy obniż? się o ok. 360 mln zł., co jest kwot? nieznaczn? w stosunku do wyniku finansowego brutto sektora (mniej niż 2% wyniku zrealizowanego w 2016 r.). W konsekwencji, wpływ tej decyzji na kapitały banków i – pośrednio – na podaż kredytu i popyt w gospodarce – nie będzie istotny.

Ostatnie dane umocniły gołębie nastawienie prezesa NBP

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesi?cach pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2018 r. Jego oceny nie zmieniaj? (a nawet "umacniaj?”) opublikowane w ostatnich tygodniach lepsze od oczekiwań rynkowych dane makroekonomiczne (m.in. PKB i inflacja). Swoje stanowisko uzasadnił m.in. nienarastaj?c? presj? płacow?, spadkiem dynamiki jednostkowych kosztów płacy, niskim poziomem inflacji bazowej i zewnętrznym (tj. pozostaj?cym poza wpływem polityki pieniężnej) charakterem wzrostu inflacji ogółem. Dodatkowo, prezes NBP zaznaczył, że zaobserwowane w ci?gu ostatniego roku umocnienie złotego prowadzi do zacieśnienia polityki pieniężnej.

Status quo w polityce pieniężnej

Przytoczone powyżej wypowiedzi prezesa NBP wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po listopadowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!