Analizy i badania

Najważniejsze informacje z zakresu CSR

<p><span><span>Dynamicznie rozwijająca się koncepcja związana z CSR (Corporate Social Responsibility &ndash; Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu) bezpośrednio wpływa na rozw&oacute;j biznesu w Polsce. Aby skutecznie łączyć potrzeby rynkowe i społeczne niezbędne jest szukanie takich źr&oacute;deł wiedzy, kt&oacute;re wesprą procesy decyzyjne. Dlatego&nbsp;też&nbsp;eksperci z Accreo Taxand wybrali&nbsp;dla Państwa informacje kluczowe, kt&oacute;re watro wykorzystać w codziennej pracy.</span></span></p>

>

Rz?dowy Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przyj?ł REKOMENDACJE rozwoju CSR w Polsce

23 maja br. na spotkaniu z Rafałem Baniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przyjęte zostały REKOMENDACJE rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dokument jest wynikiem prac czterech grup roboczych, które funkcjonuj? od 2009 roku. REKOMENDACJE zostan? teraz przekazane Prezesowi Rady Ministrów do akceptacji.

Rekomendacje dotycz? w szczególności promocji CSR, odpowiedzialnych inwestycji (kapitałowych oraz rzeczowych), zrównoważonej konsumpcji oraz edukacji. Współautorem dokumentu jest Robert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand, który jest również członkiem rz?dowego zespołu oraz Przewodnicz?cym Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji (SRI Socially Responsible Investments).

Najważniejsze rekomendacje w zakresie CSR dotycz?:
• wdrażania standardów CSR w przedsiębiorstwach
• szerszego uwzględniania kryteriów środowiskowych oraz społecznych w procedurach przetargowych zamówień publicznych
• wprowadzania standardów CSR (w tym dotycz?cych zarz?dzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i z zakresu zarz?dzania) do polityk przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa
• wprowadzania pytań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju do zakresu egzaminów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
• promocji CSR za pomoc? inicjatyw biznesu, samoregulacji branżowych, kodeksów dobrych praktyk
• podkreślania roli CSR wśród eksporterów oraz inwestorów zagranicznych
• promocji przejrzystości i wiarygodności danych ESG (E – environment; S – social; G – governance) oraz zasad realizacji odpowiedzialnych inwestycji (SRI)
• wypracowania wytycznych dla instytucji finansowych w zakresie szerszego uwzględnienia ryzyka ESG w strategiach inwestycyjnych.
• eliminowania stosowanego w praktyce rynkowej jednoczesnego doradztwa i audytu CSR oraz ESG przez te same firmy doradcze
• wprowadzania aspektów ESG do polityk inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)
• wdrażania standardów raportowania CSR dla funduszy emerytalnych
• wprowadzania narzędzi prowadz?cych do uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju oraz CSR w łańcuchu dostaw
• wdrażania zasad i standardów CSR w administracji publicznej, w tym poprzez uwzględnienie w systemach zarz?dzania organizacjami założeń normy ISO 26000 oraz wytycznych dotycz?cych raportowania (GRI - Global Reporting Initiative)

Zalet? dokumentu jest to, że każdemu z proponowanych rozwi?zań jest przyporz?dkowana instytucja, która będzie odpowiedzialna za jej wdrażanie. Wśród podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych priorytetów wymienić należy Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego, Urz?d Zamówień Publicznych, Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także partnerów społecznych.

III edycja RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła III edycję projektu RESPECT Index. Celem badania jest wyłonienie grupy spółek, które nie tylko s? zarz?dzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, ale także charakteryzuj? się wysok? atrakcyjności? inwestycyjn?. RESPECT Index jest pierwszym indeksem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym spółkom skutecznie realizuj?cym strategie CSR.

Zanim spółki znajd? się na RESPECT Index musz? przejść trzyetapow? weryfikację. I etap ma na celu wskazanie spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które tworz? trzy największe indeksy giełdowe. W kolejnym etapie spółki s? oceniane przez Dział Emitentów GPW oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod k?tem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego. Wyłoniona grupa spółek w wyniku dwóch pierwszych etapów wypełnia ankietę, kwalifikuj?c? do finalnej weryfikacji polegaj?cej na sprawdzeniu realizacji działań CSR.

Standard CSR dotycz?cy dialogu społecznego AccountAbility 1000 będzie dostępny w języku polskim

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na rozpoczęcie dialogu z interesariuszami zgodnie z seri? międzynarodowych standardów AccountAbility 1000. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom firm przygotowane zostało tłumaczenie standardu na język polski.

Dialog z interesariuszami to jedno z podstawowych narzędzi budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Standard AA 1000 w polskiej wersji językowej będzie dostępny już w tym tygodniu na stronie www.aa1000.pl.

Eksperci Accreo Taxand wraz z przedsiębiorcami, a także z przedstawicielami rz?du kształtuj? najnowsze trendy w obszarze CSR. Śledzimy zmiany w zakresie CSR na poziomie światowym oraz europejskim.

Pełna wersja  Flash CSR dostępna jest tutaj >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin